Foreslår å gi to nye naturtyper spesiell status

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Klimaendringer og inngrep i naturen gjør at enkelte typer natur trenger bedre beskyttelse i Norge. Klima- og miljødepartementet foreslår derfor å gi to nye naturtyper – korallrev og typisk høgmyr – en spesiell status og bedre beskyttelse.

- Viktige naturtyper forsvinner i høyt tempo, både i ute i verden og i Norge. Det er derfor viktig at vi som myndigheter sikrer naturmangfold og sårbare økosystemer gjennom et godt regelverk og en god forvaltning. Vi foreslår derfor å gi korallrev og typisk høgmyr status som utvalgte naturtyper. Forslaget betyr at disse naturtypene vil få en bedre beskyttelse, og bli tatt mer hensyn til, når vi tar avgjørelser om hvordan vi bruker arealene våre, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Klima- og miljødepartementet sender nå forslag om å gjøre korallrev og typisk høgmyr til utvalgte naturtyper på høring. Forslaget om å gjøre korallrev og typisk høgmyr til utvalgte naturtyper er et ledd i gjennomføringen av oppfølgingsplanen for trua natur.

Typisk høgmyr
Typisk høgmyr er myr der torva danner en markert forhøyning, og der det øverste torvlaget kun får tilført næring fra nedbør. Naturtypen forekommer oftest i lavlandet på Østlandet og i indre del av Trøndelag, men finnes også spredt utenfor dette kjerneområdet. Kartlagte områder med typisk høgmyr kan sees her.

- Myr er viktig for naturmangfoldet og er hjem for mange viktige og truede arter. Samtidig fungerer myr som lager for store mengder karbon. Det er et veldig billig klimatiltak å ta vare på slik natur i stedet for å bygge ned myr, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

De tre formene torvmark som utgjør den foreslåtte utvalgte naturtypen typisk høgmyr, er alle sterkt truet på Norsk rødliste for naturtyper 2018.  

Høgmyr
Eksempel på høgmyr (platåhøgmyr) og rikmyr fra naturreservat i Verdal i Trøndelag. Foto: Anders Lyngstad


Korallrev
Korallrev er et spesielt økosystem på havbunnen som er dannet av levende samfunnsbyggende koralldyr og deres kalkskjeletter. Naturtypen er svært viktig for biologisk mangfold og revene har også stor betydning for fiskeriene som oppvekst- og beiteområder for fisk.

- Livet i havet er under press, og korallrev er svært artsrike og sårbare økosystemer. Dersom korallrev får status som en utvalgt naturtype vil det bidra til å gi korallene bedre beskyttelse i Norge, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Korallrev
Korallrev dannet av Lophelia pertusa. Foto: Mareano / Havforskningsinstituttet (CC BY-SA 4.0-lisens)

Naturtypen har status nær truet i 2018. Det kartlegges stadig nye korallforekomster gjennom havbunnskartleggingen i Mareano-programmet: Tusenvis av korallrev utanfor Noreg | Mareano - Samler kunnskap om havet. På dette kartet kan også du se steder hvor det finnes korallrev i Norges sjøterritorium (innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjen).

Korallrev
Korallrev mellom Fugløybanken og Nordvestbanken (Troms III). Foto: Mareano / Havforskningsinstituttet (CC BY-SA 4.0-lisens)

Hva betyr utvalgt naturtype?

Ordningen med utvalgte naturtyper innebærer at noen naturtyper får en status som viktigere enn andre naturtyper. Det innebærer også at disse naturtypene skal forvaltes likt, uavhengig av hvem som påvirker dem. Alle skal ta særskilte hensyn til denne naturen når de driver med arealplanlegging eller annen forvaltning. Når en naturtype blir utvalgt, innebærer dette likevel ikke et absolutt vern med forbud mot å gjøre inngrep i naturtypen. Offentlige styresmakter skal imidlertid ta særskilt hensyn til naturtypen når de utøver sin myndighet. Fra før har vi åtte utvalgte naturtyper, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven.