Invitasjon til innspill: Ny handlingsplan mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Regjeringen vil styrke innsatsen mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, gjennom en ny handlingsplan fra 2025 til 2028. Nå kan du komme med innspill.

Norge skal være et likestilt samfunn uten diskriminering, overgrep, tvang og vold. Dette er vedvarende samfunnsutfordringer som kan føre til barrierer for deltakelse, likestilling og integrering. Det er derfor viktig med kontinuerlig og langsiktig innsats på dette feltet.

Å bekjempe negativ sosial kontroll og æresrelatert vold er ett av fire hovedmål i regjeringens integreringspolitikk.

Aktuelle temaer i planen er negativ sosial kontroll som skjer gjennom digitale plattformer, ufrivillige utenlandsopphold, styrket rettsvern for utsatte, styrket innsats for kompetanseheving i de ordinære hjelpetjenestene og hvordan tjenesteapparatet kan jobbe helhetlig inn mot familier der æresrelatert vold og negativ sosial kontroll forekommer.
Hvilke innsatsområder som skal prioriteres vil bli bestemt etter at innspillsfasen er avsluttet.

Ønsker dine innspill

Regjeringen ønsker innspill fra enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn, tjenesteapparat og andre som kan være berørt av, eller kjenner til, utfordringer med negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Det er særlig interessant å få innspill om:

  • Hvordan negativ sosial kontroll og æresrelatert vold foregår på tvers av landegrenser
  • Ufrivillige utenlandsopphold
  • Erfaringer fra møter med hjelpeapparatet
  • Hvordan sosiale medier brukes til å utøve negativ sosial kontroll

Regjeringen ønsker også forslag til hvordan ulike miljøer, familier og enkeltpersoner selv kan ta ansvar for å forebygge og bekjempe negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Det er i tillegg ønskelig med innspill som gjelder utfordringsbildet, og forslag til tiltak som kan hjelpe de som er utsatt og forslag til forebyggende tiltak.

Innspill kan sendes til: postmottak@aid.dep.no 
Merk tittelfeltet: Innspill Handlingsplan mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Innspillene vil ikke bli besvart.
Det vil være mulig å gi innspill til og med 31. juli 2024.

Handlingsplanen skal, etter planen, ferdigstilles våren 2025