Ja til fritidsboliger på Venabygdsfjellet, nei til nye byggeområder

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har godkjent planvedtak i Ringebu kommune som sikrer villreininteressene, og som samtidig åpner for en avgrenset hyttebygging på Venabygdsfjellet.

KMD godkjenner Ringebu kommunes forslag om 65 nye fritidsboliger ved Trabelia på Venabygdsfjellet, men ikke nye byggeområder på Skotten og Måsaplassen.

– Vi har forsøkt å finne en løsning som tar hensyn til kommunens ønske om mer hyttebygging øst for Gudbrandsdalen, samtidig som vi ivaretar hensynet til villreinen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. 

Fylkesmannen i Oppland (nå Innlandet) og Oppland fylkeskommune fremmet innsigelse til kommunens forslag om nye områder for fritidsboliger i fjellområdene øst for Gudbrandsdalen. Begrunnelsen var at utbyggingen ville føre til økt ferdsel og press mot villreinstammen i Rondane.

Departementet legger vekt på at de nye byggeområdene på Venabygdsfjellet ligger langt fra sentrale villreinområder. I tillegg vil de styrke en allerede eksisterende turistdestinasjon med infrastruktur og service- og aktivitetstilbud.

Departementet godkjenner ikke nye byggeområder på Skotten og Måsåplassen. Der er det foreslått en større utbygging nær nasjonalt villreinområde uten at virkninger for villreinen og behovet for ferdselsregulerende tiltak er vurdert konkret.

– Det er nødvendig å begrense omfanget av ny fritidsbebyggelse nær sentrale villreinområder i Rondane. Villreinstammen i Rondane er sårbar for økt ferdsel og forstyrrelser som kan bidra til ytterligere fragmentering av villreinens leveområde, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Elvestuen fremhever at Ringebu kommune har en betydelig tomtereserve som gir grunnlag for hyttebygging i området øst for Gudbrandsdalen og i Kvitfjell.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utelukker ikke at kommunen kan gjøre en nærmere vurdering av videre utbygging på Skotten ved neste revisjon av kommuneplanen. Det må i tilfelle dokumenteres at en utvikling i området ikke vil få negative konsekvenser for villreinen og det må gjøres en konkret vurdering av tiltak for å styre ferdsel vekk fra villreinområdene. I tillegg bør kommunen vurdere om det er andre områder som kan tas ut av kommuneplanen for å redusere den samlede belastningen på villreinen.

Kommuneplan for Ringebu 2018-2030. Avgjørelse i innsigelsessak

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00