Justerte produksjonstillatelser for flere felt på norsk sokkel

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Olje- og energidepartementet har fattet vedtak om justerte produksjonstillatelser for flere felt på norsk sokkel. Det forventes et samlet salg av gass fra feltene på sokkelen på 122 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) i 2022.

- Det viktigste Norge kan gjøre i dagens krevende energisituasjon for Europa og verden er å legge til rette for at selskapene på sokkelen kan opprettholde dagens høye produksjon. Selskapene vurderer kontinuerlig hvilke muligheter de har for å levere mer gass og olje fra sine norske felt. Vedtakene vi nå har fattet skyldes slike optimaliseringer og vil bidra til det rekordhøye gassalget vi forventer gjennom gassrørsystemet vårt i år, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap)

Basert på søknader fra rettighetshaverne er det fattet vedtak om justerte produksjonstillatelser for feltene Troll, Gina Krog, Duva, Oseberg, Åsgard og Mikkel. Tillatelsene omfatter volum forventet produsert dels i 2022 og dels i 2023. Departementet har også gitt produksjonstillatelse for Nova-feltet som er ventet å starte opp i nær framtid.

Det er tatt høyde for disse volumene i det gjeldende anslaget for norsk gassalg i 2022. Vedtakene øker således ikke det forventede gassalget i år, men understøtter at det kan bli rekordhøye eksportvolumer gjennom rørsystemet i 2022.

Nærmere spørsmål om hva de justerte produksjonstillatelsene vil bety for produksjonvolum fra de ulike feltene må rettes til operatøren for de ulike feltene.

Bakgrunn
Norske felt leverer gass til Europa gjennom et omfattende gasstransportsystem. Feltene dekker 20-25 prosent av gassbehovet i EU og Storbritannia. Unntaket er Hammerfest LNG, der gass fra Snøhvit-feltet sendes til markedet på skip. Norsk gass utgjør 2-3 prosent av det globale markedet.

Departementets anslag for salgsgass fra feltene på norsk sokkel i 2022 ble oppdatert i mai og er på 122 milliarder Sm3. Dette er 9 milliarder Sm3 høyere enn salget i 2021, noe som tilsvarer en økning på om lag 8 prosent. Energiinnholdet i den forventede økningen i gassalg i forhold til nivået i 2021 utgjør om lag 100 terrawattimer (TWh).

Det er selskapene som er rettighetshavere i utvinningstillatelser som markedsfører og selger den olje og gass de produserer fra sin feltportefølje. Equinor avsetter statens olje og gass fra SDØE-ordningen sammen med sin egen produksjon.

Selskapene på norsk sokkel produserer i dag for fullt, eller helt nær dette. Norge kan gi et viktig bidrag i dagens situasjon ved å opprettholde høy produksjon av olje og gass gjennom fortsatt høy regularitet i leveransekjeden.

Produksjonen fra eksisterende brønner og felt vil tømmes ut over tid. Det trengs derfor kontinuerlig tiltak for økt utvinning, nye feltutbygginger og nye funn gjennom leting for å opprettholde et gitt produksjonsnivå over tid. Det er først og fremst ved å starte produksjon fra pågående utbyggingsprosjekter knyttet til funn og økt utvinningstiltak at det vil komme ny produksjonskapasitet. Det er derfor viktig både å ferdigstille pågående utbyggingsprosjekter, hente ut alle lønnsomme ressurser i felt og funn, samt gjøre nye funn for å sikre langsiktig produksjon, sysselsetting og verdiskaping.