Oppdatert anslag for norske gassleveranser i 2022

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

På bakgrunn av produksjonen hittil i år og siste informasjon om de nærmeste månedene har norske myndigheter i dag oppdatert anslaget for gassleveranser fra feltene på norsk sokkel i 2022.

Det oppdaterte anslaget for salgsgass i 2022 er 122 mrd. Sm3. Dette er 9 mrd. Sm3 høyere enn gassalget i 2021. Dette utgjør en økning på om lag 8 pst. I løpet av første kvartal har selskapene på sokkelen levert 1,7 mrd. Sm3, eller 6 pst., mer gass enn i samme kvartal i 2021.

— Dette er betydelige mengder energi. Energiinnholdet i økningen utgjør om lag 100 TWh. Selskapene på norsk sokkel produserer i dag for fullt, eller helt nær dette. De høye prisene gir selskapene sterke insentiver til å jobbe aktivt for å utnytte produksjonskapasiteten på feltene, sier olje- og energiminister Terje Aasland.  

Størstedelen av økningen i forhold til 2021 er knyttet til økte leveranser gjennom gassrørene. På flere felt er det gjennomført tiltak som kan gi økte leveranser på kort sikt. Markedssituasjonen har gjort det attraktivt for aktørene å selge en noe større andel av petroleumsproduksjonen (NGL) som rørgass. På enkelte felt er gass som var planlagt injisert i felt, blir i stedet nå solgt i markedet. I tillegg har ikke-kritisk vedlikehold i gassleveransekjeden blitt utsatt.

Myndighetene har lagt til rette for slike prosjekter, der tiltak har vært avhengig av godkjenning fra departementet, så lenge de underbygger hovedmålet i petroleumspolitikken.

En andel av den forventede økningen i leveransene i forhold til i 2021 skyldes at Hammerfest LNG nå planlegges å starte opp igjen. I anslaget er det beregningsteknisk lagt til grunn at anlegget produserer like mye per måned etter oppstart som siste året i full produksjon.

Det er alltid usikkerhet knyttet til produksjonsnivå fremover, også for inneværende år. Et høyere produksjonsnivå over året er avhengig av sikker og stabil drift på felt og sentrale anlegg, og av at oppstart av felter går som planlagt.