Justis- og beredskapsministerens innledning på pressekonferansen om Ukraina

Mehl på pressekonferanse 25. mars 2022
Foto: Arbeids- og inkluderingsdepartementet


(Sjekkes mot framføring)

Takk, statsminister,

Per i dag har drøyt 5000 ukrainske flyktninger registrert seg i Norge. Utover dette har et ukjent antall personer kommet til Norge gjennom private initiativ, men ikke henvendt seg til norske myndigheter ennå.  

I tillegg til dem som kommer hit på egenhånd, vil regjeringen overføre inntil 5250 flyktninger. De første landet på norsk jord mandag denne uken.

***

Regjeringen har de siste ukene jobbet intenst for å rigge Norge for et stort antall flyktninger. UDI har anskaffet over 13.000 mottaksplasser. Det inngås løpende kontrakter om flere mottak i både privat, kommunal og ideell regi.

Regjeringen vil nå be Stortinget om en fullmakt på inntil 5 milliarder kroner til å anskaffe flere mottaksplasser, for å sikre at vi har beredskap for den voksende flyktningkrisen.

***

For å søke om midlertidig kollektiv beskyttelse, må flyktningene registrere seg.

Etter asylkrisen i 2015 ble kapasiteten på mottak og registrering bygget ned, og registreringen sentralisert til Råde. Dette systemet var ikke dimensjonert for et så stort antall flyktninger som vi ser i dag.

På svært kort tid har politiet opprettet registreringspunkt på 18 steder i 8 politidistrikt, og jobber intensivt med å få opp kapasiteten ytterligere.

Som politidirektøren orienterte om i går er det omdisponert et betydelig antall stillinger til Politiets utlendingsenhet. Personell er blitt opplært og tekniske løsninger er kommet på plass. 50 millioner omdisponeres til distriktene for å styrke deres evne til å håndtere migrasjonssituasjonen.

Politiet forventer at registreringen vil gå raskere fremover.

***

Men det er viktig å opprettholde kvalitet i ID-kontrollen.

Politiet er kjent med at organiserte kriminelle nettverk i Europa formidler ekte ID-dokumenter til tredjelandsborgere som illegalt vil reise inn i Schengen-området. Politiet vet også fra tidligere erfaring med store migrasjonsstrømmer at enkelte utnytter situasjonen til å tilegne seg oppholdstillatelser på uriktig grunnlag.

***

UDI effektiviserer nå saksbehandlingen av asylsøkere fra Ukraina ved å fatte vedtak med en automatisert løsning. Noe som betyr at det går raskere.

Alle kommuner som har asylmottak, får tilskudd som dekker de gjennomsnittlige merkostnadene som følger av å ha et asylmottak i kommunen.

Utgifter kan likevel variere betydelig mellom vertskommuner.

For å fange opp vertskommuner som inneværende år har spesielt høye utgifter, foreslår regjeringen å øke skjønnstilskuddet.

***

Regjeringen legger beredskapsplaner for å forberede Norge på titusenvis av flyktninger.

Dersom det kommer 100 000 flyktninger hit, er det like mange mennesker som det bor i Bodø, Lillehammer og Elverum – til sammen. Hvis det kommer flere titusen flyktninger, vil det legge press på tjenestene vi kan levere, og kreve forenklinger og tilpasninger i regelverket.

Justis- og beredskapsdepartementet vil i april legge frem en samlet proposisjon for Stortinget med forslag til lovendringer på alle de områdene hvor vi mener det er viktig å kunne tilpasse regelverket til en ankomstsituasjon fra 35 000 og opp til 100 000.

***

Regjeringen ser alvorlig på risikoen for menneskehandel.

Politiet er kjent med at personer som tidligere er anmeldt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn de siste ukene har engasjert seg i frivillighetsarbeid knyttet til å transportere flyktninger, der i blant barn og unge.

Politiet har forsterket overvåkning og etterretning på grensene. Regjeringen følger situasjonen tett, og vurderer forløpende om det er behov for å innføre grensekontroll.  

PST og Kripos er tilstede ved nasjonalt ankomstsenter på Råde. De enkelte politidistriktene rundt omkring i landet følger også nøye med.

Barne- Ungdoms- og Familiedirektoratet, Politidirektoratet og Utlendingsdirektoratet vil gå ut med informasjon til kommunene og lage en strategi mot menneskehandel.

***