Justis- og beredskapsministerens innlegg på åpningen av Nasjonal sikkerhetsmåned 2022

Statsråden taler foran en stor skjerm med illustrasjoner relatert til datasikkerhet.
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl åpnet nasjonal sikkerhetsmåned 3. oktober 2022. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet Lisensinfo

(Sjekkes mot framføring)

 

Kjære alle sammen, velkommen!

 

Det er en glede for meg å åpne Nasjonal sikkerhetsmåned. Det er 12. gang det inviteres til denne årlige nasjonale dugnaden. I oktober foregår det en rekke aktiviteter for å øke den digitale sikkerhetsbevisstheten i Norge. Det arrangeres blant annet foredragsdugnad, seminarer og kampanjer i sosiale medier. 

Hendelsene i Østersjøen er alvorlige og gjør det naturlig med økt oppmerksomhet om sikkerhet – det aktualiserer og understreker at sikkerhet er noe som det må jobbes langsiktig med, og som må utvikles i takt med trusselbildet. Krigen i Ukraina har gjort at etterretningstrusselen mot Norge er høyere enn normalt, og derfor har regjeringen i lang tid styrket beredskapen med en rekke tiltak, også innenfor det digitale rom.

I dag og gjennom sikkerhetsmåneden handler det om hva du kan gjøre for din egen, og din virksomhets, digitale sikkerhet.

Uavhengig av den siste tids hendelser har digital sikkerhet tidligere vært et tema for spesielt interesserte. I dag, i vårt digitaliserte samfunn, angår det oss alle. Nasjonal sikkerhetsmåned er en viktig mulighet til å styrke kunnskap og kompetanse i norske virksomheter, og til å bidra til en felles trygg digital hverdag. Dette er jeg glad for å være en del av!

Pandemien har utfordret folk over hele verden til å jobbe og leve mer digitalt. Vi har med syvmilssteg tilpasset oss en ny hverdag. Men utfordringen er at svært mange mangler de nødvendige ferdighetene og kunnskapen som trengs for å møte trusler i det digitale rom.

I 2022 har vi gått fra global pandemi til krig i Europa. Den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg dramatisk i løpet av kort tid. Og det gjenspeiles i det digitale risikobildet. Derfor har vi varslet en ny stortingsmelding om digital sikkerhet og nasjonal kontroll i løpet av året, og det ble tidligere i år bevilget midler til sentrale tiltak for å møte utfordringene.

Stadig flere virksomheter rammes av digitale angrep. Fra 2019 til 2021 har Nasjonal sikkerhetsmyndighet sett en tredobling i antall alvorlige hendelser og digitale angrep.

Kraftsamlingen som gjøres ved senteret som vi er hos i dag, viser hvordan ulike organisasjoner på tvers av sektorer, kan samarbeide om felles digitale utfordringer.

***

Det forventes at vi står foran en periode med enda flere hendelser, blant annet i form av løsepengeangrep.

Dette viser at det er helt avgjørende at alle som driver virksomhet i Norge – enten det er et offentlig organ eller en privat aktør – er årvåkne og bevisste på å redusere sine sårbarheter.

Målet med sikkerhetsmåneden er å sikre at sluttbrukere og organisasjoner er godt informert om potensielle cybersikkerhetsrisikoer, og at de tar grep for å bedre sikkerheten. Dette er noe jeg er spesielt opptatt av.

***

Det er flott å møtes her i Nasjonalt cybersikkerhetssenter i NSM til åpningen av årets sikkerhetsmåned. Senteret er sentralt i arbeidet med å identifisere og håndtere alvorlige dataangrep mot Norge. Her samles offentlige og private virksomheter for å arbeide med digitale sikkerhetsutfordringer og gjøre Norge bedre i stand til å forebygge og håndtere hendelser. Også NorSIS, som har koordinert sikkerhetsmåneden siden 2011 på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, er en av partnerne til senteret.

Årets sikkerhetsmåned er en verdifull mulighet til å styrke det digitale forsvaret av Norge. Det er en viktig påminnelse for både enkeltpersoner og virksomheter, privat som offentlig, om hvilke – forholdsvis enkle – huskeregler vi bør benytte, for å redusere sårbarheter.

Jeg vil sterkt oppfordre alle og enhver som deltar i nasjonal sikkerhetsmåned, til å gjennomføre opplæring av ansatte og sette digital sikkerhet på egen og sin organisasjons agenda. I år er det viktigere enn noen gang. Vi trenger å styrke kunnskapen hos hver enkelt.

***

Heldigvis er det mye hver enkelt av oss kan gjøre for å forebygge uønskede hendelser.

Ett enkelt sikkerhetstiltak er for eksempel å skru på totrinnspålogging der dette er mulig. Det gjelder ikke bare i banken, men også i sosiale medier.

Gjennom NSM har myndighetene utarbeidet en rekke nasjonale råd og anbefalinger, blant annet NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. NorSIS har også tilpasset råd og veiledninger til privatpersoner. Bruk disse aktivt!

***

Til slutt vil jeg gjenta og understreke at de sikkerhetsutfordringene som vi nå står overfor, krever en innsats fra oss alle. Som slagordet for den europeiske sikkerhetsmåneden sier: ‘Cybersecurity is a Shared Responsibility’.

Med dette vil jeg benytte muligheten til å takke alle som bidrar til å løfte dette viktige temaet i sikkerhetsmåneden, og gjennom årets ellers, hver dag – hele året!

***

Takk for oppmerksomheten!