Statsråd Mehls innlegg på framleggingen av de åpne trussel- og risikovurderingene

(sjekkes mot framføring)

Takk forsvarsminister, kjære alle sammen.

Det er snart to år siden Russland gikk til krig mot Ukraina, og konsekvensene for sikkerhet og beredskap har vært enorme, og det gjelder også her i Norge. Som dere straks vil få høre fra Politiets sikkerhetstjeneste, er trusselbildet vi befinner oss i komplekst og krevende, og vi må bli mer motstandsdyktige, som også Nasjonal sikkerhetsmyndighet vil peke på. Jeg vil spesielt trekke fram tre ting vi må gjøre mer av for å øke sikkerheten vår på tvers i samfunnet.

For det første så starter bedre sikkerhet med økt bevissthet, og at flere blir klar over hva som kan skade rikets sikkerhet, og hvordan virksomheter og andre kan beskytte seg bedre.

For det andre så møter vi nye trusler og forsterkede trusler. Da trenger vi også nye regler og moderne regler og verktøy, som for eksempel teknologi, for å være sterkere enn dem som truer oss.

Og for det tredje så må vi samordne innsatsen på sivil side, i god dialog med forsvarssektoren, for å få mest mulig kraft ut av pengene og ressursene våre.

Det er bakgrunnen for at regjeringen har tatt, og vil ta, flere viktige grep i arbeidet med nasjonal sikkerhet. Det er grep som berører både sivil og militær sektor, offentlige og private aktører.

Like før krigen i Ukraina brøt ut i 2022 hadde vi satt ned to kommisjoner, Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen. Regjeringen vil senere i år legge fram en totalberedskapsmelding for Stortinget, som, sammen med ny langtidsplan for forsvarssektoren, følger opp anbefalinger fra de to kommisjonene.

Vi vil styrke totalforsvar og beredskap, øke nasjonal kontroll, og peke retning for å trygge Norge enda mer. Vi har allerede fulgt opp behovene for et moderne rammeverk for PSTs virksomhet gjennom to sentrale lovproposisjoner, som regjeringen har lagt fram. Det er nye hjemler for informasjon fra åpne kilder og PSTs etterretningsmandat, som ble vedtatt av Stortinget i mars i fjor. Og regjeringen har også nylig lagt fram et forslag om å gjøre påvirkningsvirksomhet og bidrag til det knyttet til fremmed etterretning ulovlig, som også vil gi PST oppdatert og moderne rammeverk i sitt arbeid.

Regjeringen har også lagt frem Norges første lov om digital sikkerhet, som trådte i kraft i fjor. Den stiller nye krav til sikkerheten i virksomheter som har en særlig betydning for samfunnet. Regjeringen har også lagt fram, og Stortinget har vedtatt, en stortingsmelding om nasjonal kontroll og digital motstandskraft.

I mars kommer vi til å motta en rapport fra Ekstremismekommisjonen, som vi har satt ned. Det vil også gi grunnlag for å vurdere nye tiltak for å forebygge og forhindre voldelig ekstremisme og terror.

Så ser jeg fram til dialog, debatt og samfunnets samlede innsats rundt disse temaene framover. Jeg gir med dette ordet videre til tjenestesjefene, hvor vi starter med sjef etterretningstjenesten.