To kandidater innstilt til stillingen som norsk Efta-dommer

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Innstillingskomiteen for nominasjon av dommer ved Efta-domstolen har avgitt sin innstilling.

Perioden for den nåværende norske dommeren ved Efta-domstolen utløper 17. januar 2023. I henhold til Prosedyre for nominasjon av kandidat til stilling som dommer ved Efta-domstolen, oppnevnte Utenriksdepartementet 17. juni 2022 en innstillingskomité for å vurdere aktuelle kandidater for stillingen.

Innstillingskomiteen har bestått av sorenskriver og leder av Innstillingsrådet for dommere Arnfinn Agnalt (leder), høyesterettsdommer Kristin Normann, professor Finn Arnesen, generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith samt ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet Kristian Jervell.

Stillingen ble utlyst i juni 2022, og sju kandidater meldte sin interesse.

Innstillingskomiteen har enstemmig innstilt to kandidater til stillingen, i alfabetisk rekkefølge:

  • Professor Hans Petter Graver
  • Lagdommer Michael Reiertsen

Komiteen bemerker at det var sju sterke kandidater. Etter komiteens vurdering pekte Graver og Reiertsen seg ut som klart best kvalifisert.

– Vi i innstillingskomiteen er fornøyde med å ha fått syv sterke søkere til denne viktige stillingen, og vi har hatt en grundig prosess for å vurdere disse. Begge kandidatene som nå er innstilt til stillingen er meget godt kvalifiserte og vil kunne bidra til å styrke Domstolen framover, sier leder for innstillingskomiteen, sorenskriver Arnfinn Agnalt.

Etter Utenriksdepartementets prosedyre for nominasjon av kandidat til stilling som dommer ved Efta-domstolen skal komiteen «innstille inntil tre kandidater som tilfredsstiller kvalifikasjonskravene til stillingen». Det var ikke enighet i komiteen om en eventuell tredje kandidat. Komiteen valgte derfor å innstille de to kandidatene som en samlet komité anså å være de to best kvalifiserte.

Innstillingen er i dag lagt frem for Utenriksdepartementet, som nå vil vurdere den. Innstillingen vil deretter forelegges Statsministerens kontor og berørte departementer sammen med Utenriksdepartementets vurdering, før Utenriksdepartementet beslutter hvem av de innstilte som nomineres. Endelig nominasjon forelegges deretter de øvrige EØS/Efta-statene Island og Liechtenstein, før ESA/domstolskomiteen utnevner ny dommer.

Efta-domstolen har jurisdiksjon over EØS-avtalens anvendelse for de tre EØS/Efta-landene Norge, Island og Liechtenstein og har flere oppgaver:

Avgjøre saker som Eftas overvåkingsorgan Esa anlegger mot EØS/Efta-landene for brudd på EØS-reglene; avgjøre klager fra EØS/Efta-land og private rettssubjekter på Esas vedtak, og gi rådgivende uttalelser som svar på spørsmål om fortolkningen av EØS-avtalen som reises ved nasjonale domstoler.

Domstolen er sammensatt av tre dommere som er oppnevnt av EØS/Efta-landene i fellesskap for en periode på seks år. Per Christiansen har vært norsk Efta-dommer siden 17. januar 2011.