Prosedyre for nominasjon av kandidat til stilling som dommer ved Efta-domstolen

Denne prosedyren er resultatet av et forslag som Utenriksdepartementet la ut til offentlig høring 11. februar 2022.

1. Innledning

Efta-domstolen er opprettet ved overvåkings- og domstolsavtalen (ODA) jf. EØS-avtalen artikkel 108 nr. 2, og har jurisdiksjon over EØS-avtalens anvendelse for EØS/Efta-statene (Norge, Island og Liechtenstein). Domstolen har kompetanse til å avgjøre direkte saker, herunder søksmål som Eftas overvåkingsorgan (Esa) reiser mot en eller flere EØS/Efta-stater og søksmål om ugyldighet av vedtak truffet av Esa. I tillegg avsier domstolen rådgivende tolkningsuttalelser som er forelagt av nasjonale domstoler i EØS/Efta-statene. Domstolen består av tre dommere. De tre EØS/Efta-statene nominerer én dommer hver.

For å sikre transparens og likebehandling ved statens nominasjon av norsk kandidat til Efta- domstolen fastsettes det med dette en nasjonal prosedyre for slik nominasjon. Prosedyren er basert på prosedyrene for valg av norsk kandidat til stilling som dommer i Den europeiske menneskerettsdomstol og Den internasjonale straffedomstolen. Efta-domstolen er en liten domstol og fagmiljøet som det er aktuelt å rekruttere fra er relativt lite og spisset. Prosedyren er lagt opp med hensyn til dette.

2. Kvalifikasjonskrav og valg av dommere

Prosedyren for oppnevning av dommere i Efta-domstolen er regulert i ODA. Det følger av ODA-artikkel 30 at dommerne skal ha en uavhengighet som ikke kan betviles og må oppfylle de krav som stilles for å inneha de høyeste dommerembeter i sine hjemland (dvs. Høyesterett, for norske kandidater), eller hvis faglige dyktighet er alminnelig anerkjent.

Dommerne oppnevnes ved felles overenskomst mellom EØS/Efta-statene i Esa/domstolskomiteen, etter nominasjon fra den enkelte EØS/Efta-stat. Dommerne oppnevnes for en periode på seks år. Fratredende dommer kan gjenoppnevnes.

3. Prosedyre for nominasjon av norsk dommer

3.1 Utlysning av stillingen som norsk dommer i Efta-domstolen

Utenriksdepartementet (UD) lyser stillingen åpent ut på regjeringens internettside www.regjeringen.no og i andre aktuelle kanaler. I tillegg skal departementet orientere følgende institusjoner om utlysningen og anmode om at den gjøres kjent for deres kontakter/medlemmer, blant annet ved at det henvises til den på enhetens nettsider:

  • Riksadvokaten
  • Domstoladministrasjonen
  • De juridiske fakultetene
  • Den Norske Dommerforeningen
  • Den Norske Advokatforening
  • Norges Juristforbund

Utlysningen skal blant annet inneholde en beskrivelse av stillingen og en redegjørelse for kvalifikasjonskravene (jf. pkt 2 over).

For å komme i betraktning må søkere ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand. jur eller mastergrad i rettsvitenskap, samt relevant juridisk yrkeserfaring. Søkere bør ha bred kjennskap til det norske rettssystemet og til EØS-retten (herunder dens særpreg sammenlignet med EU-retten, samt særdeles god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk, som er domstolens arbeidsspråk. Det vil særlig bli lagt vekt på søkernes faglige dyktighet, personlige egnethet og språkkvalifikasjoner, og på de krav til uavhengighet som følger av ODA-artikkel 30 (og av domstolloven § 55 for norske dommerembeter). Dommerne velges for et tidsrom på seks år og kan gjenvelges. Kandidatene bør ha anledning til, og være motivert for, å sitte i stillingen hele perioden.

Utlysningen skal videre inneholde en oppfordring til det underrepresenterte kjønn i Efta-domstolen om å søke, samt opplysning om søknadsfristen, som skal være minst to uker fra utlysningen på internett. Videre skal det opplyses om at søkerlisten vil bli gjenstand for offentlig innsyn.

3.2. Innstillingskomiteen

UD oppnevner en innstillingskomité på fem medlemmer. Komiteen ledes av lederen for Innstillingsrådet for dommere. Tre medlemmer oppnevnes etter forslag fra Høyesterett, Regjeringsadvokaten og Den Norske Advokatforening, som oppfordres til å foreslå en kvinne og en mann hver. I tillegg til lederen og de tre medlemmene som oppnevnes etter forslag fra eksterne institusjoner, oppnevner UD ett medlem.

Innstillingskomiteen skal vurdere dem som søker stillingen som norsk dommer ved Efta-domstolen og innstille inntil tre kandidater som tilfredsstiller kvalifikasjonskravene til stillingen. Innstillingen skal ikke være rangert, men i alfabetisk rekkefølge. Så langt mulig skal minst én av kandidatene være av det kjønn som på den aktuelle tiden er underrepresentert i Efta-domstolen. Vurderingen av søkerne skal baseres på kvalifikasjonskravene i henhold til utlysningen, de innkomne søknadene, intervjuer med aktuelle kandidater og innhenting av referanser. Engelskkunnskapene til kandidater som det kan være aktuelt å innstille, skal dokumenteres eller testes.

Innstillingskomiteen kan innhente råd fra relevante eksterne aktører, og den kan benytte ekstern kompetanse for å vurdere aktuelle kandidaters språkkunnskaper.

Komiteens innstilling skal begrunnes skriftlig og fremlegges for UD. Selve innstillingen er offentlig, men komiteens begrunnelse vil normalt bli unntatt offentlighet.

3.3. Nominasjon og utnevnelse

UD vurderer innstillingen fra innstillingskomiteen og forelegger både innstillingen og egen vurdering for statsministerens kontor og berørte departementer, før UD beslutter hvem av de innstilte kandidatene som skal nomineres til stillingen. UD skal unntaksvis kunne lyse ut stillingen på nytt, og deretter be om at innstillingskomiteen kommer med en ny vurdering og innstilling. I slike tilfeller kan det settes kortere frister.

Endelig nominasjon av den valgte kandidaten oversendes Island og Liechtenstein før Esa/domstolskomiteen fatter beslutning om utnevnelse til dommerstillingen (se punkt 2 over).