Klager på vedtak om gaupejakt er ferdig behandlet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Klima- og miljødepartementet har behandlet to klagesaker om kvotejakt på gaupe for 2023. Gaupejakten starter 1. februar og det er åpnet for jakt på 51 dyr.

Departementet har behandlet klage over vedtak om kvotejakt på gaupe for 2023 i region 2 (Vestfold og Telemark, tidligere Buskerud og tidligere Aust-Agder) og region 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag). Nemndenes vedtak om kvotejakt er opprettholdt, med unntak av én endring i region 6, der hunndyrkvoten etter anbefaling fra Miljødirektoratet er redusert med 3 hunndyr. I tillegg åpnes det for kvotejakt på gaupe i region 3 (tidligere Oppland). Dette vedtaket er ikke påklaget.

- Det er åpnet for kvotejakt i tre av åtte rovviltregioner i Norge på til sammen 51 individer. Dette gjelder regionene 2, 3 og 6 som omfatter tidligere Buskerud, Vestfold og Telemark, tidligere Aust-Agder og tidligere Oppland fylker og fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Bestanden er svært nær bestandsmålet nasjonalt

I følge Rovdata er det fra 2020 til 2022 registrert 66,5, 67 og 58,5 familiegrupper av gaupe i Norge. Bestandstallene viser at gaupebestanden i 2020 og 2021 lå svært nær det nasjonale målet på 65 ungekull i året, mens det for 2022 lå under.

Kvotejakt i tre regioner

Det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ungekull er fordelt på regionale bestandsmål. I region 2, 3 og 5 (tidligere Hedmark) og 6 ligger bestandstallet på eller over det regionale bestandsmålet, mens regionene 4 (Oslo, tidligere Akershus og tidligere Østfold), 7 (Nordland) og 8 (Troms og Finnmark) ligger under. Region 1 (Vestland, Rogaland og tidligere Vest-Agder) har ikke bestandsmål for gaupe, og det er ikke åpnet for jakt i denne regionen.

Miljødirektoratet fastsetter kvote for gaupejakta i de regionene der bestanden ligger under bestandsmålet over et treårs gjennomsnitt. Direktoratet har ikke åpnet for gaupejakt i regionene 4, 5, 7 og 8.

 

Bestandsmål (antall ungekull)

Antall ungekull 2022 (før jakt)

Jaktkvote (tall på dyr, hunndyr i parentes)

Region 1 (Vestland, Rogaland og tidligere Vest-Agder)

0

0

Ingen jakt

Region 2 (Vestfold og Telemark, tidligere Buskerud og tidligere Aust-Agder)

12

12

17 (6)

Region 3 (tidligere Oppland)

5

7

10 (4)

Region 4 (Oslo, tidligere Akershus og tidligere Østfold)

6

3

Ingen jakt

Region 5 (tidligere Hedmark)

10

10,5

Ingen jakt

Region 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag)

12

14

24 (5)

Region 7 (Nordland)

10

6

Ingen jakt

Region 8 (Troms og Finnmark)

10

6

Ingen jakt

Totalt for Norge

65

58,5

51 (15)