Klargjør regelverket for skole og barnehage på Svalbard

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen klargjør nå regelverket for hva slags barnehage- og skoletilbud det skal være på Svalbard. – Barn og unge i Longyearbyen skal ha et barnehage- og skoletilbud av god kvalitet. Samtidig er svalbardpolitikken tydelig på at omfanget av offentlige tjenester ikke kan være slik som på fastlandet, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Hva slags tilbud og rettigheter man skal ha på Svalbard styres av svalbardpolitikken som hele Stortinget har sluttet seg til. Svalbardpolitikken er tydelig på at rettighetene der skal være begrenset sammenlignet med Fastlands-Norge.

Alle kan komme til Svalbard, men alle må kunne livnære seg selv. Skattenivået er lavt, og sentrale deler av rettighets- og velferdslovgivningen gjelder ikke.

– Vi vet at lokalstyret og de ansatte på skolen og barnehagene i mange situasjoner har strukket seg langt for å tilby gode tjenester, men forholdene på Svalbard gjør at det mange ganger er krevende. Det offentlige tjenestetilbudet på Svalbard er ikke dimensjonert slik som i Fastlands-Norge og barnehager og skoler kan ikke kompensere for tjenester Longyearbyen ikke har, sier Brenna.

Klarere regler for hva slags rettigheter som gjelder

Frem til nå har det vært uklart hva slags plikter lokalstyret har når det gjelder skole og barnehage. Utgangspunktet har vært at regler i barnehageloven ikke gjelder direkte på Svalbard, men ettersom Longyearbyen lokalstyre mottar statlig tilskudd til barnehagedriften, har det vært forutsatt at intensjonene i barnehageloven er styrende for driften.

Når det gjelder skole, så har utgangspunktet vært at reglene i opplæringsloven gjelder så langt de etter forholdene passer. Dette har ført til at lokalstyret som barnehagemyndighet og skoleeier ofte har stått i et dilemma mellom enkelte barns behov og hva slags ressurser og kompetanse som finnes tilgjengelig.

For å tydeliggjøre hva slags rettigheter man har krav på, ble det i Kongen i statsråd 17. juni fastsatt nye forskrifter for skole og barnehage. Forskriftene trer i kraft 1. august 2022.

– De spesielle forholdene på Svalbard kan innebære at enkelte rettigheter ikke nødvendigvis kan eller må realiseres på Svalbard sammenlignet med Fastlands-Norge. For eksempel kan det bety at noen familier må reise til Fastlands-Norge eller sitt eget hjemland for å få et barnehage– eller skoletilbud som dekker barnas behov, sier Brenna.

For de som allerede er bosatt i Longyearbyen, vil det være viktig å ha en god dialog med lokalstyret på hvordan de nye reglene vil gjelde i praksis.

Hovedpunkter om de nye forskriftene

  • Det skal ikke være private barnehager i Longyearbyen
  • Ingen individuell rett til barnehageplass, men Longyearbyen lokalstyre har plikt til å ha et barnehagetilbud.
  • Longyearbyen lokalstyre skal ikke ha plikt til, men kan, tilby videregående opplæring.
  • Elever har ikke rett på skoleskyss
  • Longyearbyen lokalstyre har ikke plikt til å tilby leksehjelp, SFO, kulturskole eller leirskole.
  • Ingen rett til opplæring for voksne i Longyearbyen
  • Retten til spesialundervisning i grunnskolen skal være begrenset til å gjelde for elever med behov for «mindre eller moderat» tilrettelegging av opplæringen. Når en elevs behov går ut over Longyearbyen lokalstyres plikt til å tilby spesialundervisning etter forskriften, har ikke eleven rett eller plikt til grunnskole i Longyearbyen etter forskriften.