Sammen for et klimarobust samfunn

Klimaet er i endring, og konsekvensene rammer hele samfunnet. I dag legger klima- og miljøminister Espen Barth Eide fram en stortingsmelding om klimatilpasning om hvordan samfunnet og naturen skal bli mer robust i møtet med klimaendringene.

Klimaendringene skjer raskere, og konsekvensene er mer omfattende og dramatiske enn tidligere antatt. Klimaendringene kan true samfunnssikkerheten, sette liv og helse i fare og føre til dramatiske endringer i naturen. I tillegg til mer flom, skred og ekstremvær i Norge, har klimaendringer i andre deler av verden også konsekvenser for oss her hjemme.

Espen Barth Eide
- Sammen skal vi utvikle et klimarobust samfunn, som både gjør oss bedre rustet i møte med klimaendringene og som skaper lokalsamfunn hvor det er godt å leve, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Foto: Jo Randen

- Klimaendringene går ikke over. For å bli et klimarobust samfunn må vi håndtere flere oversvømmelser, mer tørke, flom, skred og økende havnivå her hjemme. Samtidig må vi takle utfordringene som treffer oss som følge av dramatiske klimaendringer i resten av verden. I dag legger vi fram en stortingsmelding om hvordan vi vil gjøre det i praksis, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Stortingsmeldingen «Klima i endring – sammen for et klimarobust samfunn» inneholder regjeringens plan for det nasjonale arbeidet med klimatilpasning for perioden 2024–2028. Planen inneholder tiltak i mange sektorer, blant annet samfunnssikkerhet, landbruk, helse, samferdsel og bistand.

I tillegg styrker regjeringen rammene for det videre arbeidet gjennom et forsterket styringssystem for klimatilpasning. Regjeringen innfører nasjonale klimasårbarhetsanalyser som skal gi mer kunnskap om risiko og sårbarhet. Styringssystemet skal også gi bedre rutiner for å justere innsatsen og styrket samordning.

- Sammen skal vi utvikle et klimarobust samfunn, som både gjør oss bedre rustet i møte med klimaendringene og som skaper lokalsamfunn hvor det er godt å leve, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Et viktig mål med tiltakene i stortingsmeldingen er å bidra til videre styrking av det lokale klimatilpasningsarbeidet.

- Kommunene har en nøkkelrolle i arbeidet med klimatilpasning. Areal- og samfunnsplanlegging er et viktig verktøy for å gjøre natur og samfunn robust i møte med klimaendringene. Vi vil at det skal bli enklere for kommunene å ta hensyn til klimaendringene i sin planlegging, sier Eide.

Natur og økosystem i god tilstand er viktig for klimatilpasning. I stortingsmeldingen foreslår regjeringen å utvide det nasjonale målet for klimatilpasning til å omfatte både samfunnet og økosystemene. Stortingsmeldingen har også flere tiltak for naturbaserte løsninger.  

- Naturen er en nøkkel for å dempe effektene av klimaendringene. Regjeringen satser videre på naturbaserte løsninger for klimatilpasning som for eksempel grønne tak, åpne vannveier og flere trær i byer og tettsteder. Naturbaserte løsninger bidrar til å dempe flom og overvann, stabilisere grunn og motvirke skred, i tillegg til å ivareta naturmangfold og bidra til gode lokalsamfunn, sier Eide.

Stortingsmeldingen er utarbeidet av Klima- og miljødepartementet, i samarbeid med andre sektordepartement. Stortingsmeldingen ble lagt fram for Kongen i statsråd 16. juni 2023, og vil bli behandlet i Stortinget.

Du kan lese hele meldingen her.

klimatilpasningsmeldingen
Klimatilpasningsmeldingen