Klimautvalget 2050 inviterer til webinar

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Hvilke veivalg må Norge ta for å bli et lavutslippssamfunn innen 2050? Det skal Klimautvalget 2050 utrede. Den 20. juni inviterer utvalget til webinar for å gi status for arbeidet så langt og legge fram et grunnlag for innspill. Utvalget håper dette vil bidra til en bred offentlig debatt.

Nett-tv Klimautvalget 2050 webinar

Se sendingen her

Se sendingen her

Webinaret avholdes: mandag 20. juni fra kl. 13.00 til 14.00.  

Det vil bli mulig å sende inn spørsmål underveis i webinaret via Slido.com. Deltakerkoden er 2050.

Siden utvalget ble nedsatt høsten 2021, har de arbeidet med grunnlaget for klimapolitikken og drøftet ulike sider ved omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Påmelding: Se skjema nederst på siden

Utvalget vil legge frem sine konklusjoner i november neste år, men peker allerede nå på noen forhold det blir sentralt å vurdere i det videre arbeidet: Det er et misforhold mellom de uttalte ambisjonene i klimapolitikken og vedtatte tiltak og virkemidler. Troverdigheten til gjennomføring av klimapolitikken må derfor styrkes. Tiltak for å redusere utslipp må ikke uthules, gjennomføring av tiltak må ikke utsettes, og lavutslippsutvikling må i større grad innarbeides i samfunnsutviklingen generelt. Klimapolitikken må dessuten favne bredere. Det er ikke nok å arbeide for å redusere utslippene fra norsk territorium. Det er også vesentlig at klimapolitikken ses i sammenheng med naturkrisen og politikk for bærekraftig bruk av arealer både på land og til havs.

Klimapolitikken må legge mer vekt også på langsiktige hensyn. Norsk klimapolitikk må i større grad vektlegge varig omstilling til nullutslipp. Alle tiltak i klimapolitikken bør vurderes på grunnlag av samlede virkninger på utslipp over tid. Klimapolitikken må også understøttes av et beslutningssystem som er bedre tilpasset målet om en helhetlig omstilling av samfunnet.

På bakgrunn av disse forholdene legger utvalget nå fram foreløpige vurderinger og problemstillinger knyttet til ti temaer. Utvalgsleder Martin Skancke vil presentere disse i webinaret.

Utvalget ønsker å legge til rette for en god og bred offentlig debatt om norsk klimapolitikk og samfunnsutvikling i et langsiktig perspektiv. Utvalget inviterer derfor til å gi skriftlige innspill på de ti temaene etter webinaret via utvalgets hjemmeside. Frist for innspill er 30. september 2022. Innspillene vil tas med i det videre arbeidet frem mot den endelige utredningen som skal presenteres innen 1. november 2023.

Agenda mandag 20. juni

13.00-13.30: Presentasjon av utvalgets foreløpige vurderinger ved Martin Skancke

13.30-14.00: Samtale mellom Martin Skancke og Ruth Astrid Sæter om vurderingene.

Om deltakerne

Martin Skancke - utvalgsleder for Klimautvalget 2050

Ruth Astrid Sæter - journalist og kommunikasjonsrådgiver 

 

Webinaret kan streames her. Opptak vil bli lagt ut på utvalgets hjemmeside.