Om høringsfrister og språk

Olje- og energiminister Terje Aasland hadde dette innlegget på trykk i Klassekampen 19. juli 2022.

Hildegunn Flengstad og John Fiskvik i Motvind Norge skriver i et innlegg i Klassekampen 14. juli om EUs forslag til endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet, også kalt RepowerEU.

Mitt departement har sendt disse forslagene på høring, og det blir reagert på at høringsfristen er kort og at dokumentene i saken bare foreligger på engelsk. Det kan jeg godt forstå, og jeg vil gjerne forklare hvorfor det ble gjort på denne måten.

På grunn av Russlands angrepskrig mot Ukraina ønsker EU så raskt som mulig å gjøre seg uavhengig av russisk olje og gass. Samtidig har høye energipriser bidratt til et større behov for energieffektiviseringstiltak og raskere utbygging av fornybar energi.

Dette haster, og EU har allerede startet prosessen med å behandle forslagene. Hvis Norge skal ha en reell mulighet til å påvirke det ssom blir vedtatt i EU, må vi være tidlig ute med å utvikle en norsk posisjon. Derfor var det originaldokumentet på engelsk som ble sendt ut på høring.

Det vanlige i Norge er at det lages norske oversettelser av regelverk først når det skal innlemmes i EØS-avtalen og etter at det er vedtatt og kunngjort i EU. Forslagene til direktivendringer er ennå ikke vedtatt i EU og det er for tidlig å si om det skal innlemmes i EØS-avtalen. Dersom vurderingen er at regelverket skal innlemmes i EØS-avtalen, og dersom dette krever endringer i norsk regelverk, vil det bli gjennomført en offentlig høring på vanlig måte.

Dette er forslag som nå diskuteres i EU, der Norge har anledning til å påvirke. Det er for tidlig å si noe om eventuelle konsekvenser for konsesjonsbehandling i Norge.

Når det gjelder vindkraft på land i Norge, har regjeringen vært tydelig på at kommunene skal få bestemme om nye prosjekter skal gå til konsesjonsbehandling eller ikke. Det gjelder fortsatt.

Vi har nå forlenget høringsfristen i denne saken til 22. august, og jeg håper at både Motvind Norge og andre kommer med innspill til det EU har foreslått.