Konferanse om arbeid med revisjon av retningslinjer

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det ble avholdt konferanse om revisjonsarbeid 22.-23. november for programgruppene i fase 1. Målet med konferansen var å samle både nye og gamle medlemmer av programgruppene for å starte dialogen om fremtidig revisjonsarbeid.

Arbeid med revisjon av retningslinjer utarbeidet av programgrupper i fase 1

I følge mandatene for RETHOS-arbeidet står det at retningslinjene skal "kunne fungere fleksibelt med tanke på å endre kravene dersom kompetansebehovene i tjenestene endres og samtidig ivareta utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes og studentenes behov for forutsigbarhet". Dette innebærer at det bør være en viss terskel for å igangsette revisjoner av vedtatte retningslinjer, samtidig som man må sikre at retningslinjene ikke hindrer en dynamisk utvikling av utdanningene.

Behov for revidering av retningslinjene oppstår eksempelvis ved at det fremkommer ny kunnskap, fagutvikling, nye politiske føringer, endringer i oppgavedeling i tjenestene eller teknologiske endringer.

I følge mandatet for revidering av retningslinjene skal programgruppene på fastsatte tidspunkter vurdere behovet for revidering. Kunnskapsdepartementet (KD) skal utarbeide en plan for revidering som gir forutsigbarhet. RETHOS- sekretariatet har et ansvar for å påse at programgruppene vurderer behovet for revidering, samt eventuelt at de reviderer retningslinjene i tråd med mandatet. Et slikt ansvar skal sikre en dynamikk i retningslinjeutviklingen. Programgruppene har ansvaret for å gjennomføre revidering av retningslinjene. Sekretariatet i KD fasiliterer arbeidet på samme måte som ved utvikling av retningslinjen og ivaretar eventuelle behov for koordinering på tvers av utdanninger.

Innspill til revisjonsarbeidet kan sendes direkte til sekretariatet. Alle innspill vil vurderes av programgruppene jevnlig. Programgruppene i fase 2 vil i likhet med programgruppene i fase 1 møtes til våren for å vurdere fremtidig behov for revisjon for disse utdanningene. Mer informasjon om revisjonsarbeidet vil legges ut så fort det foreligger.