Utlysning av oppdrag:

Konsekvensvurdering av områder for havbruk til havs

Nærings- og fiskeridepartementet har nå lyst ut oppdrag om gjennomføring av offentlig overordnet konsekvensvurdering av områdene «Norskerenna sør», «Frøyabanken nord» og «Trænabanken» for havbruk til havs.

- Utlysningen er en ny milepæl i regjeringens arbeid med å etablere havbruk til havs, en etablering som vil være av stor betydning for framtidig verdiskaping og aktivitet i norsk havbruksnæring. Det er grunnleggende at vi med denne konsekvensvurderingen skaffer oss god kunnskap om konsekvensene for miljø, fiskevelferd og sameksistens med andre marine næringer i de utpekte områdene, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Oppdraget som nå er lagt ut på anbud bygger på Fiskeridirektoratets områderapport fra 2019, anbefalingen av de tre utpekte områdene i juli 2022 samt utarbeiding og høring av utredningsprogram våren 2023.

Målet med den overordnede konsekvensvurderingen er å vurdere konsekvensene av at det etableres akvakultur av laks, ørret og regnbueørret innenfor de definerte områdene «Norskerenna sør», «Frøyabanken nord» og «Trænabanken». Det skal gjøres opp kunnskapsstatus på følgende tema:

  • konsekvenser for miljø
  • hensyn til fiskevelferd
  • sameksistens med andre marine næringer.

Den overordnede konsekvensvurderingen vil inngå som grunnlag for myndighetenes beslutning av om hele eller deler av et område kan være aktuelt for havbruk til havs, og hvilke deler av området som bør lyses ut først. Frist for arbeidet er satt til 15. oktober 2024.

Les mer om utlysningen her: Overordnet konsekvensvurdering av havbruk til havs i områdene «Norskerenna sør», «Frøyabanken nord» og «Trænabanken» | Doffin, Database for offentlige anskaffelser 

Les mer om arbeidet med tilrettelegging for havbruk til havs på Fiskeridirektoratets temasider: Havbruk til havs (fiskeridir.no)