Konsesjon til ny kraftledning fra Blåfalli til Gismarvik

Statnett har i dag fått konsesjon til en ny kraftledning på 420 kilovolt (kV) fra Blåfalli koblingsstasjon i Kvinnherad kommune til ny Gismarvik transformatorstasjon i Tysvær kommune. Traséen går via Etne og Vindafjord kommuner.

Samtidig har nettselskapet Fagne AS fått konsesjon til å bygge, eie og drive en 132 kV kabel mellom Fagnes nye transformatorstasjon i Gismarvik og Statnetts 420 kV transformatorstasjon.

— Denne konsesjonen skaper muligheter for Haugalandet og resten av regionen. Økt krafttilgang i området gir grunnlag for grønn omstilling av eksisterende industriarbeidsplasser og etablering av ny industrivirksomhet. Slik skaper vi flere bein å stå på for Norge i framtida, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Fordi behovet for ledningen hviler på en forutsetning om en betydelig økning av kraftforbruket gjennom ny industri, gis konsesjonen med vilkår om at Statnett må ha signert anleggsbidragsavtale med én stor kunde før de kan starte byggingen av ledningen. På den måten sikres koordinering mellom utbygging av nett og forbruk.   

Traseen til den om lag 88 kilometer lange kraftledningen vil gå parallelt med eksisterende kraftledninger i området på enkelte strekninger, mens det på noen delstrekninger er valgt nye traseer av hensyn til berørte interesser. 

I konsesjonsbehandlingen har det kommet mange løsningsforslag, noe som har bidratt til at forslaget til trasé for ledningen er godt tilpasset allmenne og lokale hensyn. Regjeringen mener at kunnskapsgrunnlaget har vært godt nok for å fatte vedtak i denne saken og har derfor ikke krevd ytterligere utredninger av jord- og sjøkabel som alternativ til luftledning. 

Ledningen blir godt synlig i landskapet og kan påvirke opplevelsen av kultur- og naturmiljø, friluftsliv og reiseliv. Ledningen vil gi direkte inngrep i skog- og jordbruksområder ved mastefester og hogst i traseen, og vil legge noen begrensninger på landbruksaktivitet langs ledningen. Traséen berører en lokalitet av den utvalgte naturtypen kystlynghei i Tysvær kommune. Ledningen og anleggsplasser vil påvirke naturmangfoldet i områdene som er berørt. For å redusere de negative virkningene, er konsesjonen gitt med vilkår om kamuflering av master, merking av liner for å redusere risikoen for fuglekollisjoner, skånsom skogrydding og utarbeidelse av en detaljplan. 

Lenker

Kart over kraftledningen Blåfalli - Gismarvik
Traseen til den om lag 88 kilometer lange kraftledningen vil gå parallelt med eksisterende kraftledninger i området på enkelte strekninger, mens det på noen delstrekninger er valgt nye traseer av hensyn til berørte interesser. Foto: Statnett