Konsesjon til oppgradering av kraftledningen mellom Aurland og Sogndal

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Olje- og energidepartementet har 22. februar 2022 stadfestet konsesjonen til Statnett SF for spenningsoppgradering av dagens kraftledning mellom Aurland og Sogndal.

Det er behov for å øke overføringskapasiteten på strekningen. Dagens 300 kV ledning har også gamle fjordspenn som er modne for utskifting. Den nye 420 kV ledningen skal i det vesentligste bygges parallelt med dagens eksisterende ledning som skal rives når den nye er på plass. Den nye kraftledningen avviker fra dagens trasé et par steder, blant annet over Sogndalsfjorden der fjordspennet må tilpasses plasseringen til ny Sogndal transformatorstasjon.

Sogndal kommune, fylkeskommunen og noen privatpersoner i Sogndal påklaget NVEs konsesjonsvedtak, og mente det måtte velges et annet fjordspenn over Sogndalsfjorden. Departementet har vurdert klagene, men finner at det konsesjonsgitte traséalternativet er det beste alternativet for kryssing av Sogndalsfjorden. Det vektlegges særlig at dette innebærer mindre inngrep i urørt natur, har en vesentlig lavere totalkostnad, og i mindre grad vil berøre frilufts- og naturinteresser, enn alternativet over med fjordspenn fra Brandholten til Stedjeåsen som klagepartene peker på. NVEs konsesjonsvedtak ble derfor opprettholdt.

Lenke til vedtaket: