Kraftfull satsing på eiendom, bygg og anlegg

Behovet for bygg og anlegg er stort og tempoet på utbyggingen må øke.

Illustrasjonsbilde - Soldatheimen ved Ørland flystasjon
Illustrasjonsbilde - Soldatheimen ved Ørland flystasjon Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret

– Vedlikehold av bygningsmassen i Forsvaret har i lang tid vært kraftig nedprioritert. Behovet er stort, og utbyggingen må gå raskere. Det skal derfor gjennomføres en kraftfull satsing på eiendom, bygg og anlegg som understøtter styrkingen av Forsvarets operative evne i denne langtidsplanen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Vi har et stort vedlikeholdsetterslep, i tillegg er det behov for mange nye bygg inkludert nye boliger, kvarter og kaserner til folkene i Forsvaret. Det skal gjøres strakstiltak for å bygge ut kapasiteten ved utdanningsinstitusjonene i Forsvaret.

– For å understøtte den omfattende styrkingen av Forsvaret, må bygging og utbedring av bygg, anlegg og skytefelt skje betydelig raskere enn tidligere. Skal vi klare den nødvendige veksten i Forsvaret må vi gjøre endringer i hvordan sektoren organiserer byggeprosjekter, sier Gram.

Regjeringen vil blant annet iverksette følgende tiltak:

  • Gjennomføre hurtigløp der behovet er størst. Dette gjelder Setermoen, Bardufoss, Skjold, Linderud, Wallemsviken, Kuhaugen, Terningmoen, Haakonsvern, Ørland og Porsanger
  • Utarbeide en helhetlig plan for utbygging av eiendom, bygg og anlegg til rett tid, sted og kost. Denne planen skal sikre bedre synkronisering med både materiellplaner og personellopptrapping
  • Standardløsninger for utforming av kaserner, kvarter og boliger. Målsettingen er kortere planleggingstid og bedre kostnadskontroll
  • Kraftig satsing for å redusere vedlikeholdsetterslepet

Det skal gjøres strakstiltak for å bygge ut kapasiteten ved utdanningsinstitusjonene i Forsvaret

Regjeringen vil gjennomføre byggetiltak ved Krigsskolen på Linderud i Oslo, Sjøkrigsskolen i Wallemsviken i Bergen, Luftkrigsskolen på Kuhaugen i Trondheim, Etterretningsskolen på Lutvann i Oslo, Cyberingeniørskolen på Jørstadmoen ved Lillehammer og ved rekruttskolene Terningmoen og Madla. For å dekke behovet på kort sikt skal det i tillegg settes opp enkelte midlertidige bygg med kortere levetid og ved innleie av boliger, kvarter og undervisningsrom for å raskt kunne tilpasse kapasiteten til elevbehovet.

– Bokapasiteten i forsvarssektoren skal økes for å understøtte den planlagte personellopptrappingen. Forsvaret skal tilby gode bo- og arbeidsforhold til sine vernepliktige og ansatte. Dette er viktig for å tiltrekke seg og beholde personell, og for å tilrettelegge for ansatte som flytter eller pendler for å kunne utføre viktige oppgaver, sier Gram.

For å realisere styrkingen av Forsvaret skal en større andel bygg anskaffes via leasing og leie, slik at behovet kan realiseres raskt og med tilstrekkelig kvalitet. Dette kan gjøres i samarbeid med kommuner og private aktører.

Videre utbygging for alliert tilstedeværelse

Regjeringen vil styrke tilretteleggingen for alliert tilstedeværelse ved å gjøre Norge til en attraktiv vertsnasjon for våre allierte. Regjeringen anbefaler at det etableres et alliert treningssenter på Sørreisa som skal fungere som kompetansesenter for amfibieoperasjoner under arktiske forhold.

Akkasæter i Indre Troms har vært et prioritert prosjekt for regjeringen og er et eksempel på fleksibel og kostnadseffektiv modell for rask utvidelse av kapasitet til alliert øving og trening. Byggemodellen vil også vurderes i tilknytning til Hærens kjerneområde i Indre Troms og ved Luftforsvarets baser.

Andøya, Værnes, Sola og Bodø utvikles videre for å kunne ta imot allierte i fredstid og for å kunne ta imot større mengder allierte flystyrker i krise og krig.

– Forsvarssamarbeidsavtalen mellom Norge og USA (SDCA) vil gi en ny anledning for å skape en helhetlig og langsiktig plan for regjeringens arbeid med å tilrettelegge for alliert mottak, øving og trening i Norge, avslutter Gram.