Kraftig styrking av klima og miljø i årets jordbruksavtale

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Staten kom i dag til enighet med jordbruksorganisasjonene om ny jordbruksavtale. Avtalen har en ramme på 10,9 milliarder kroner og innebærer en tydeligere klima- og miljøprofil.

– Jordbruket spiller en sentral rolle i at Norge skal lykkes med våre klima og naturmål. Årets jordbruksoppgjør er et stort steg i riktig retning. Jeg er godt fornøyd med det som er en rekordhøy bevilgning til de målrettede klima- og miljøordningene, og takker organisasjonene for godt samarbeid med landbruks- og matministeren og meg for å få dette til, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.  

Årets jordbruksavtale følger opp klimaavtalen mellom staten og organisasjonene i jordbruket med styrking av tilskuddsordninger som bidrar til reduserte utslipp og videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget.

– Det er viktig at norsk jordbruk kan møte et klima i endring, samtidig som klimagassutslippene fra sektoren reduseres. Jordbruksforhandlingene er den viktigste arenaen i Norge for å utvikle et mer klima- og miljøvennlig jordbruk, sier Eide.

Avtalen betyr blant annet økt vekt på å opprettholde kulturlandskapet og til å redusere miljøbelastningen fra jordbruket til vann og luft. Den innebærer også økt satsing på mer miljøvennlige energiløsninger som for eksempel bioenergi, solenergi og varmegjenvinning. Avtalen legger også vekt på mer bruk av norske ressurser, blant annet gjennom beiting. For å øke norsk produksjon og forbruk av frukt og grønt, legger avtalen til rette for økt innovasjon og vekst.

- Bonden er den første som merker klimaendringene på kroppen. Økt klima- og miljøinnsats i norsk jordbruk, både i form av målrettede tiltak og forbedring av kunnskapsgrunnlaget, er viktig for et mer bærekraftig og robust norsk jordbruk som vil være i stand til å møte et klima i endring. I årets avtale legges det betydelig vekt på en styrking av klima- og miljøprofilen gjennom blant annet ordninger for overgang til fossilfrie løsninger, kunnskapsutvikling og tilskudd som stimulerer til mer bruk av norske ressurser gjennom beiting, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Innenfor klima og miljø har partene spesielt prioritert støtte til vannmiljøtiltak og er enige om en øremerking på 70 millioner kroner for å bedre tilstanden i Oslofjorden.

– Det er gledelig at årets jordbruksavtale prioriterer 70 millioner kroner særskilt til målrettede tiltak som vil bedre forholdene i Oslofjorden. Dette vil styrke innsatsen i fylkene rundt Oslofjorden for en sunnere fjord, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.  

Årets jordbruksavtale følger opp Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden med betydelig styrking av tilskuddsmidler som kan bidra til å redusere avrenning fra jordbruket. Det er store utfordringer knyttet til den økologiske tilstanden i Oslofjorden.  Avrenning av næringssalter fra avløp og jordbruk er vesentlige kilder. I Hurdalsplattformen har regjeringen sagt at den skal jobbe for raskt å følge opp tiltaksplanen for Oslofjorden.