Kvinner på sjøen

Kjære alle sammenDet er få ting jeg setter mer pris på enn å møte sjøfolk som jobber på norske skip. Enten dere seiler på verdenshavene, frakter milliardverdier på land fra et lakseslakteri eller går i skytteltrafikk herfra til Moss.

Dere er avgjørende for å skape de store verdiene i skipsfartsnæringa, flere titalls milliarder kroner.

Dere er avgjørende for at havnæringene våre kan fortsette å vokse.

Og dere er avgjørende for at den maritime næringa skal klare jobben med å bidra til ei helt nødvendig omstilling.

Fremover skal maritim næring bli grønnere og mer digital.

Mye spennende er på gang!

Men skal vi lykkes med omstillingen i maritim næring, kan vi ikke utelukke kompetansen til nesten halve befolkningen.

Næringen trenger kompetansen som finnes i hele arbeidsstyrken – både kvinner og menn.

Maritim næring har i århundrer vært en mannsdominert næring, men nå er det i ferd med å snu.

Stadig flere kvinner ønsker å jobbe til sjøs.

Her finnes det mange spennende jobber.

Men det går for sakte.

Fremdeles er bare vel 1 av 10 som jobber om bord på skip kvinner.

Det er ikke tilfeldig.

*

Skal vi lykkes med å få enda flere kvinner inn i maritim næring, må vi se på hvilke barrierer kvinner møter på jobben.

Det gjelder arbeidsvilkår og betingelser, noe så selvfølgelig som tilpasning av klær og utstyr, holdninger, kultur og trakassering.

Dette er faktisk noe av forklaringen.

Har alle egnede steder å skifte?

Er utstyret sjøfolkene skal bruke tilpasset kvinner?

Er sanitære forhold tilpasset kvinners behov?

Blir alle møtt med respekt på arbeidsplassen?

Blir alle inkludert i kollegafellesskapet?

Svaret er dessverre nei på flere av disse spørsmålene, på for mange arbeidsplasser.

Det er nesten så man ikke kan tro det.

*

Høgskolen i Innlandet laget en rapport om tilstanden i vår.

Der kommer det frem svart på hvitt.

En av de første sakene jeg fikk på mitt bord da jeg tiltrådte som fiskeri- og havminister i høst, handlet om kvinner til sjøs.

Flere kvinnelige fiskere stod frem og fortalte om mobbing og seksuell trakassering på jobb.

Det gjorde sterkt inntrykk på meg å høre historiene.

Det kom frem forhold som er helt uakseptable i arbeidslivet, og det var modig av dem å stå frem med sine historier.

Rapporten til Høgskolen i Innlandet viser dessverre at det også er forhold vi må ta tak i i maritim næring.

Overfor fiskerinæringa er vi, og vil alltid være, krystallklare på at vi forventer at det ryddes opp, og at det jobbes systematisk med å øke rekrutteringa og forebygge trakassering.

Det er vi, og vil vi også være, ovenfor maritim næring.

Summen av små og store tiltak må bli som ringer i vannet.

*

Gode arbeidsforhold handler om flere ting.

Lik lønn er en ting.

Gode og trygge arbeidsforhold, en annen.

Forbud mot trakassering og diskriminering, en tredje.

Og slik kunne jeg fortsatt.

Men i bunn og grunn handler det om dette:

Trygghet for arbeid og trygghet på arbeid.

*

Alle vi som er til stede her i dag, vet at vi sammen har en stor jobb å gjøre når det gjelder likestilling i maritim næring.

Likestilling er viktig i seg selv.

Det handler om rettferdighet og like muligheter.

En grunnleggende norsk verdi.

Men det handler også om noe mer.

Fordi: likestilling er også viktig for innovasjon, verdiskaping og et godt arbeidsmiljø.

Ikke fordi kvinner er kvinner og menn er menn, men fordi vi ikke skal utelukke kompetansen i halve befolkninga.

Det er som å bare rekruttere folk som er født i oddetallsår.

Hvordan kan vi best legge til rette for en likestilt og mangfoldig maritim næring?

Her vil jeg peke på det beste og viktigste verktøyet vi har i arbeidslivspoltikken: trepartssamarbeidet.

Da kan arbeidsgivere, arbeidstakere og nasjonale myndigheter jobbe systematisk og målrettet sammen for en sterkere og mer likestilt næring.

Jeg skal gjøre min del av jobben.

Regjeringen har satt i gang arbeidet med en likestillingsstrategi for maritim næring.

Jeg vil benytte anledningen til å takke næringa for deltakelsen på de tre innspillsmøtene om likestilling, som vi arrangerte i august og september.

Vi fikk mange gode innspill, som vi følger opp.

Vi vet at mye må gjennomføres av bedriftene selv. Strategien vil bidra til å løfte frem «best practice».

Samtidig pågår det et arbeidet for å avklare hvordan vi som myndigheter best kan bidra.

*

NHO Sjøfart og Redningsselskapet skal ha honnør for å lage slike møteplasser som dette.

Det er verdifullt.

Her kan man lære av hverandre, og trekke veksler på erfaringer.

Det er viktig å vise fram gode rollemodeller og de ulike mulighetene som finnes i næringene.

Det er samtidig viktig at alle som setter premisser for andres arbeidshverdag setter likestilling høyt på sin agenda. Kvinner, menn, ansatte, ledere og eiere.  

For det handler om kultur og kulturbygging.

Hvordan vi heier fram flinke folk.

*

Fra regjeringa sin side, bruker vi enhver anledning til å fremme likestilling.

Vi har langt igjen før vi er der vi skal være.

Og vi kan ikke hvile før kvinner og menn er likestilt på alle samfunnsområder.

Det må vil få til.

Og det skal vi få til.

Hvis alle tar sin del av jobben.

Lykke til med samlingen.

Tusen takk for oppmerksomheten!

***