Lager kart over norsk naturskog

Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å etablere et offentlig tilgjengelig kart over naturskog. Kartet skal være ferdig så snart som mulig, og senest i løpet av året.

Naturskog
Gammel granskog med død ved. Fra Elgsjøen naturreservat i Trøndelag. Foto: Tom Hellik Hofton

I et opprop har 167 forskere, deriblant mange ledende skogforskere, bedt regjeringen registrere og kartfeste de siste naturskogene i løpet av 2025.

Dette tar klima- og miljøministeren nå tak i ved å gi Miljødirektoratet i oppdrag å lage et offentlig kart over den gamle skogen som ikke er flatehogd. Det blir det første kartet som gir en samlet oversikt over naturskog i Norge. Kartet vil bli lagt ut i Naturbase.

- Det er bred enighet om at den eldste skogen er svært viktig for å bevare truede arter. Skogene er levested for 1330 truede dyr, fugler, planter og insekter, og så mye som 84 prosent av disse artene er knyttet til gammel skog. Vi trenger derfor bedre kunnskap om den eldste skogen, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Oppdraget til Miljødirektoratet er et viktig initiativ for å bedre kunnskapen om den eldste skogen.

Et kart over naturskog vil blant annet være nyttig for skogvernarbeidet for å få bedre oversikt over forekomsten av slik skog i ulike områder. Første versjon av kartet vil bli lagd blant annet på grunnlag av satellittbilder, laserskanning og eksisterende data fra ulike kilder. 

I oppdraget som er gitt, ber Klima- og miljødepartementet Miljødirektoratet om å etablere et offentlig tilgjengelig kart over naturskog, det vil si skog som ikke har vært flatehogd etter ca. 1940. 

Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet etablere og publisere en første versjon av kartet så snart som mulig og senest innen utløpet av 2024. Departementet ber om at Miljødirektoratet klargjør hvilket presisjonsnivå kartet har og samtidig gir en anbefaling om hvordan det eventuelt kan arbeides videre med kartet.

- Vi skalta bedre vare på naturen, samtidig som vi legger til rette for bærekraftig og langsiktig ressursutnyttelse. Denne forvaltningen må være kunnskapsbasert. Da trenger vi ikke minst å vite hvor de viktigste naturverdiene er, sier statsråd Bjelland Eriksen.

 Du kan lese oppdragsbrevet her.