Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 27 i Stortingets spørretime 23.3.2022

Svar på spørsmål fra representant Anna Molberg (H) - om å fase ut konkurransefremmende tiltak i meierisektoren.

La meg først slå fast at konkurranse er viktig også innenfor melkesektoren. Jeg vil minne om at det var forrige rød-grønne regjering som i 2007 innførte konkurransefremmende tiltak for meierisektoren innenfor prisutjevningsordningen. Siden den gang er de uavhengige aktørene tilført nærmere 2 mrd. kr finansiert over prisutjevningsordningen. Det er nå betydelig konkurranse i meierihyllene, både nasjonalt og hos internasjonale aktører og merker.

Hurdalsplattformen slår fast at regjeringen vil bevare prisutjevningsordningen for melk, men gradvis fase ut de konkurransepolitiske virkemidlene fra ordningen. En sentral del av melkeforliket var at de konkurransefremmende tiltakene skulle evalueres hvert femte år. Ordningen ble evaluert i 2012 og 2017. Det er derfor naturlig at det gjøres en ny evaluering nå i 2022. En sånn evaluering vil samtidig gi et meget godt grunnlag for å ta stilling til hvordan vi skal følge opp Hurdalsplattformen på bl.a. dette området. Dette er tidligere varslet, og mandatet for utredningen er nå like rundt hjørnet.

For meg har det vært viktig å ha et godt faktagrunnlag og god dialog med aktørene om disse ordningene. Jeg har derfor hatt møte med aktørene i meierisektoren, faglagene i jordbruket samt NHO Mat og Drikke og NNN om mandatet for utredningen. Handelen har også vært invitert til å gi innspill i dette arbeidet.

Regjeringen slår fast at prisutjevningsordningen er en sentral del av jordbrukspolitikken, og vi vil bevare denne ordningen. Det er viktig at prisutjevningsordningen ikke blir belastet med for mange kostnader som svekker norsk melks konkurransekraft, og som reduserer muligheten for målprisuttak.

Saken om distribusjonstilskudd handler om forvaltning av gjeldende regelverk. Forvaltningsvedtaket, som for øvrig ble gjort før denne regjeringen tiltrådte, altså da Høyre satt i regjering, er påklaget og er fortsatt til behandling i Landbruksdirektoratet. Det medfører derfor ikke riktighet at regjeringen har vedtatt å frata Q-meieriene distribusjonstilskudd, sånn som representanten Molberg hevder.