Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Lansering av jordomseilingen One Ocean

Statsminister Erna Solbergs tale ved lanseringen av jordomseilingen One Ocean ombord på Statsraad Lehmkuhl i Bergen, 20. august 2020.

Sjekkes mot framføring

Kjære alle sammen,

Som goodwill-ambassadør for jordomseilingen One Ocean er det en stor glede å hilse dere på den offisielle lanseringen av dette spennende prosjektet.

Ikke minst her i Bergen, byen som alltid har knyttet forbindelser til omverdenen via havet. Det var tilfellet under Hansatiden, og det er tilfellet i dag.

Havøkonomien er en viktig prioritering for regjeringen. Vi er en havnasjon med alt hva det innebærer, og vi har mye å bidra med internasjonalt.  

70% av eksporten vår kommer fra havet. 206 000 mennesker finner sitt daglige virke i havnæringene. Velferden vår hviler for en stor grad på aktivitet langs kysten.

Havet er nøkkelen til å nå mange av FNs bærekraftsmål knyttet til fattigdom, sult, energi og helse.

Men havet er også under sterkt press fra klimaendringer, tap av biodiversitet, overfiske og forurensing.

Covid 19-pandemien er en ytterligere belastning på havnæringene verden over.

Skal vi kunne fortsette å høste fra havet i framtiden, må vi se rene, sunne og produktive hav i sammenheng.

Derfor tok jeg for to år siden initiativet til et høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi. Sammen med 13 andre kyststater jobber vi med å få fram havbaserte løsninger som kan møte verdens behov og bidra til reduserte klimautslipp.

Mange ledende norske kunnskapsmiljøer bidrar inn i ekspertgruppen som er opprettet for å understøtte panelet. Noen av dem er representert her i dag.

Jeg vil takke dere for det gode arbeidet som er gjort med å utvikle ekspertrapporter – såkalte blue papers – på ulike temaområder.

Ekspertrapportene viser at mange av løsningene på verdens utfordringer ligger i havet. For eksempel kan havbaserte næringer bidra med opp mot en femtedel av reduksjonene i klimagassutslipp som er nødvendig for å oppnå Parisavtalens målsetting om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Havet har også potensial til å produsere opp til fem ganger mer mat enn det gjør i dag, gitt de rette rammevilkårene.

I en verden med raskt økende befolkning og økende press på landressursene, er det nødvendig å utnytte havets ressurser bedre. Dette vil være viktig for å bekjempe sult og fattigdom rundt om i verden.

Ekspertrapportene har vært viktige innspill i arbeidet med de politiske anbefalingene som havpanelet planlegger å lansere mot slutten av året.

Havpanelets arbeid vil legge viktige premisser for FNs havkonferanse i Lisboa neste år.   

Det haster med å få på plass systemer som både håndterer den miljø- og klimakrisen havet befinner seg i, og som sørger for at mennesker fortsatt kan brødfø og livnære seg fra havet.

Covid 19-pandemien gjør situasjonen enda mer akutt. Mange steder er skipsfart, fiskeriaktivitet og turisme nærmest stoppet opp – med dramatiske økonomiske konsekvenser.

Samtidig vil havnæringene bli desto viktigere når land skal bygge opp bærekraftige økonomier i kjølvannet av pandemien.

God havforvaltning er vesentlig når land skal gjenoppbygge bedre, grønnere og blåere.

Norge har lang erfaring med helhetlig økosystembasert havforvaltning. Mye av den internasjonale innsatsen handler om å dele norsk kompetanse og erfaringer med samarbeidsland.

Under Our Ocean-konferansen i Oslo i fjor lanserte vi det nye kunnskapsprogrammet Hav for utvikling, som skal bistå samarbeidsland med å styrke egen havforvaltning.

Det det tas sikte på å starte samarbeidet med Indonesia, Mosambik og Den afrikanske union i løpet av året.

I tillegg inngår vi samarbeidsavtaler med viktige internasjonale aktører som FNs havrettskontor, Den internasjonale sjøbunnsmyndigheten og Den internasjonale oseanografiske kommisjon, som koordinerer FNs tiår for havforskning.

Havforskingstiåreter en svært viktig satsing. Forskning og ny kunnskap er helt grunnleggende for at bærekraftsmålene skal kunne nås. Vi trenger også at flere utvikler kunnskap og engasjement for havet.

Derfor var det helt naturlig for regjeringen ved Utenriksdepartementet og Nærings-, fiskeri- og handelsdepartementet å inngå et samarbeid med One Ocean-prosjektet.

Gjennom datainnsamling og kunnskapsformidling vil ekspedisjonen være et viktig bidrag til FNs tiår for havforskning. Den miljø- og klimavennlige konstruksjonen av fartøyet er i seg selv et viktig budskap. Berørte utenriksstasjoner ser fram til å samarbeide med One Ocean om å sette søkelyset på havets betydning for menneskeheten og å spre havpanelets budskap om kunnskapsbasert høsting fra og beskyttelse av havet.

Ekspedisjonen vil også gi et viktig budskap om betydningen av samarbeid. Skal vi møte utfordringene havet står overfor og utnytte de mulighetene det gir oss, må vi trekke på kunnskap og erfaringer fra mange ulike miljøer.  

One Ocean vil bringe sammen forskere, unge, bedriftsledere, myndigheter og sivilt samfunn til en felles kunnskapsinnhenting om havet.

De vil lære av hverandre. Og opplevelsene de deler på toktet, enten det er i Havanna, Valparaiso eller Fiji, vil gjøre dem til dedikerte ambassadører for rene, sunne og produktive hav for fremtiden.

Jeg ønsker dere hell og lykke på ekspedisjonen!

Da gir jeg ordet videre til næringsminister Iselin Nybø.