Revidert nasjonalbudsjett 2024:

Mer nøytral merverdiavgift for bilutleie, leasing og drosjer

Regjeringen foreslår mer nøytrale merverdiavgiftsregler for leasing-, bilutleie- og drosjevirksomhet. Inntektene fra omleggingen brukes til å redusere engangsavgiften for alle personbiler og fjerne engangsavgiften for rullestoldrosjer. Samlet gir det en betydelig lettelse for drosjenæringen. Samtidig blir det billigere for alle å anskaffe elbiler under 500 000 kroner.

Næringsdrivende innen leasing, bilutleie og drosjevirksomhet kan fradragsføre merverdiavgift for personkjøretøy. Dersom kjøretøyene videreselges innen fire år må fradraget tilbakeføres forholdsmessig. Dette er nødvendig for å unngå at personkjøretøy omsettes videre i bruktmarkedet uten avgift. Etter gjeldende regler nedskrives tilbakeføringsbeløpet ofte raskere enn kjøretøyene faller i verdi. Da får disse næringsdrivende en utilsiktet støtte gjennom merverdiavgiften.

– Regjeringen foreslår mer nøytrale regler for leasing, bilutleie og drosjer. Når fradrag nå skal beregnes ut fra faktisk verdifall i stedet for sjablongverdier, får vi en riktigere skattlegging av kjøretøy i disse næringene, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Forslaget innebærer at tilbakeføringen av fradragsført merverdiavgift skal beregnes basert på kjøretøyets verdifall. Det er i tråd med forslaget som har vært på høring. Forslaget om mer nøytrale mva-regler har ingen konsekvenser for elbiler under 500 000 kroner. Hittil i år er 90 prosent av nye personbiler elektriske.

Inntektene som følger av forslaget, foreslås brukt til å redusere engangsavgiften for alle personbiler og å fjerne engangsavgiften for rullestoldrosjer.

– Samlet vil forslaget innebære en avgiftslettelse for drosjenæringen, særlig for rullestoldrosjer som vi fjerner engangsavgiften helt for. I tillegg vil det bli billigere å lease, leie og kjøpe elbiler under 500 000 kroner, sier finansministeren.

Dagens regler kan benyttes for personkjøretøy som er levert eller leaset før 1. juli 2024, og for kjøretøy som leveres etter denne dato dersom det er inngått avtale om kjøp eller leasing før 14. mai 2024.

Forslaget følger opp Stortingets anmodningsvedtak nr. 35 punkt 13 (2021–2022).

Les mer i Prop. 103 LS (2023–2024) Endringar i skatte- og avgiftslovgivinga, kapittel 2 og 3