Legger til rette for nye moderne sykehus i Oslo

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Oslo universitetssykehus er i gang med en helt nødvendig utbygging av sykehusene i Oslo. Pågående og planlagte prosjekter skal gi nye og moderne sykehusbygg, som kommer Oslo og resten av landet til gode. Regjeringen har derfor besluttet at utbyggingen på Gaustad og Aker vil gå som planlagt gjennom statlig regulering av tomtene.

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag bedt Kommunal- og distriktsdepartementet om å gjennomføre reguleringsprosessen for Nye Rikshospitalet på Gaustad og Nye Aker som statlig reguleringsplan.

I Hurdalsplattformen har regjeringen lagt til grunn at de skal sørge for at hele Groruddalens befolkning så raskt som mulig får lokalsykehustilbud ved Nye Aker sykehus, og at endringer i sykehusstrukturen i Oslo skal gjennomføres i henhold til vedtatte planer.

–Det er nå avgjørende at Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst sikres forutsigbarhet for å realisere planene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet på Gaustad, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.  –Oslo universitetssykehus er det sykehuset i landet med de dårligste byggene – og det haster å få på plass nye og moderne sykehus til en raskt voksende befolkning i Oslo.

Utbyggingene av Nye Rikshospitalet og Nye Aker er av stor regional og nasjonal betydning og vil legge til rette for et godt og likeverdig spesialisthelsetjenestetilbud i hele regionen.

Planene for Nye Oslo universitetssykehus bygger på gjentatte innspill fra Oslo kommune og er planer som Stortinget har tatt stilling til gjennom budsjettvedtak. Saken endret karakter etter forrige kommunevalg. Et flertall i Oslo bystyre har allerede har gjort det klart at de ikke vil godta planene for utbygging på Gaustad. Strukturen som nå er vedtatt har Oslo kommune tidligere stilt seg positiv til ved flere anledninger, senest i 2018.

En statlig regulering vil gi sikkerhet for videre fremdrift i reguleringsarbeidet, slik at det pågående byggeprosjektet ikke blir forsinket grunnet utsettelser i reguleringsprosessen. Forsinkelser vil medføre betydelige kostnader.