Letetillatelser etter CO2-lagringsforskriften

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kongen i statsråd tildelte 10. juni 2022 to nye letetillatelser etter CO2-lagringsforskriften.

— Det er nå tildelt to letetillatelser for lagring av CO2. Tildeling av disse letetillatelsene vil være et viktig bidrag både for å legge til rette for en ny kommersiell næring og ny lønnsom industriell aktivitet som krever lagring av CO2. Disse tildelingene vil styrke utviklingen av dette viktige klimatiltaket, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Departementet offentliggjorde 5. april at det hadde tilbudt industrielle aktører andeler i to ulike letetillatelser, en i Nordsjøen og den andre i Barentshavet. Tillatelsene ble tilbudt med et arbeidsprogram.

Selskapene som ble tilbudt andelene har nå akseptert tilbudene. Kongen i statsråd har på bakgrunn av dette i dag gjennomført selve tildelingen av tillatelsene.

Bakgrunn

Virksomhet rettet mot undersøkelse og leting etter undersjøiske reservoarer for lagring av CO2, samt utnyttelse, transport og lagring av CO2 i slike reservoarer på norsk kontinentalsokkel er regulert i lagringsforskriften (forskrift 5. desember 2014 nr. 1517).

Alle som skal drive slik lagringsvirksomhet trenger en tillatelse etter forskriften. I tillegg har Petroleumstilsynet den 20. februar 2020 fastsatt forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø ved transport og lagring av CO2 på kontinentalsokkelen (CO2-sikkerhetsforskriften).

Fra før dagens tildeling av to tillatelser er det tildelt en lagringstillatelse på norsk sokkel til Northern Lights i 2019. Departementet offentliggjorde at det hadde tilbudt søkerne de to lagringstillatelsene som ble tildelt 5. april.

Regjeringen vil legge til rette for kommersiell CO2-lagring på norsk sokkel. Selskaper som har konkrete, industrielle planer som medfører et lagringsbehov kan søke Olje- og energidepartementet om tildeling av lagringsareal.

I tråd med lagringsforskriften forventer departementet normalt å tildele en letetillatelse forut for tildeling av en utnyttelsestillatelse i et aktuelt område. Letetillatelser kan tildeles til ett eller flere kompetente selskaper. Dersom en tillatelse tildeles flere selskaper, vil departementet som hovedregel utpeke ett av selskapene som operatør.

Tildeling av letetillatelser gjøres normalt med et arbeidsprogram med én forpliktende fase og påfølgende betingede faser med beslutningspunkter for videreføring eller tilbakelevering av arealet til staten. Tilbakelevering gjør at andre interessenter med lagringsbehov kan søke tildeling av området. Arbeidsprogrammet vil normalt avsluttes med et krav om innlevering av en plan for utbygging og drift (PUD) for lagringslokaliteten eller tilbakelevering.