Mandatet til Helsetilsynet

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I april i år fikk Helsetilsynet i oppdrag å gjennomgå et større antall barnevernssaker. Nå foreligger mandatet.

Statens helsetilsyn skal vurdere om barnevernet arbeider i tråd med hva fagmyndigheter og -miljø anser som godt barnevernfaglig arbeid. Helsetilsynet skal også se på om barneverntjenesten og fylkesnemnda er tydelige på hvorfor de fatter beslutning om akuttvedtak og omsorgsovertakelser. 

- Vi må være trygge på at barn, unge og familier får den hjelpen de trenger. Det gjøres mye godt arbeid i barnevernet, men vi vet også at det er utfordringer, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Statens helsetilsyn har et overordnet ansvar for tilsyn av barnevernet, men går ikke gjennom enkeltsaker slik de vil gjøre i dette arbeidet. De skal legge opp til en bred prosess, samarbeid med ulike fagmiljøer og andre interesserte aktører. Gjennomgangen skal omfatte saksbehandlingen i det kommunale barnevernet og behandlingen i fylkesnemnda i minimum 100 enkeltsaker. Samtlige saker skal ha vært behandlet i fylkesnemnda eller domstolen i løpet av de siste to år, og endelig vedtak eller rettskraftig dom må foreligge.

- Enkeltsakene kan samlet gi informasjon om hva som eventuelt svikter og hvorfor svikt oppstår. Gjennomgangen vil gi verdifull kunnskap som vi kan bruke for å videreutvikle barnevernet, sier Horne.

Gjennomgangen skal også gi kunnskap om barneverntjenestens begrunnelse for bruk og valg av sakkyndig, samt vektleggingen av den sakkyndiges rolle.

For å sikre Helsetilsynet tilgang til opplysninger, har departementet også sendt på høring forslag til Lov om informasjonstilgang og taushetsplikt for Statens helsetilsyn.

Arbeidet skal gjennomføres i løpet av to år, og senest 1,5 år etter at denne loven har trådt i kraft. 

Les mandatet.