Markerer den internasjonale jorddagen

Trøndelagsfylkene markerer den internasjonale jorddagen med å arrangere en regional jordvernkonferanse for kommunene. Fra landbruks- og matdepartementet deltar statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal.

Stortinget har vedtatt en nasjonal jordvernstrategi, med blant annet mål om å redusere årlig omdisponering av dyrka mark til 4000 dekar innen 2020. Regjeringa har lagt til grunn at den nasjonale jordvernstrategien blir fulgt opp av kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn. Landbruks- og matdepartementet har gitt Fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag i oppdrag å arrangere en regional jordvernkonferanse, med kommunene som målgruppe.

– Denna konferansen er eit viktig tiltak i jordvernstrategien. Det handlar om kompetanseoppbygging, erfaringsutveksling og endring av både haldningar og praksis. Skal me endre verda, må me endre menneska som styrer den, sa Hanne Maren Blåfjelldal i sitt åpningsinnlegg i dag. 

KOSTRA-rapporteringa viser at omdisponeringen av dyrka jord gjekk ned med omlag 5 prosent fra 2015 til 2016 (fra 6 341 til 6 026 dekar).

Logo World Soil Day
Til toppen