Midlertidig beredskapshjemmel i utlendingsloven om innkvartering av asylsøkere

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag fremmet et forslag for Stortinget om midlertidige endringer i utlendingsloven. Lovforslaget går ut på å etablere en midlertidig beredskapshjemmel, som innebærer at Kongen i statsråd kan gi midlertidig forskrift om at kommunene skal sørge for innkvarteringstilbud for asylsøkere – dersom det er nødvendig.

I praksis vil det innebære at alle andre tilgjengelige løsninger og beredskapstiltak for innkvartering først er forsøkt, men at dette ikke lenger er tilstrekkelig for å ivareta asylsøkernes grunnleggende behov. I den midlertidige forskriften kan det også gis bestemmelser om rekvirering av bruksrett eller annen særlig rådighet over fast eiendom. Rekvirering kan bare skje dersom det er nødvendig for å kunne gi tilbud om innkvartering, og frivillige løsninger skal være forsøkt først.

Det understrekes at det under ingen omstendighet vil bli rekvirert bruksrett til hus, leiligheter mv. der folk bor, samt hytter og fritidsboliger til privat bruk.

Lovbestemmelsen foreslås opphevet senest 1. juli 2026.