Ny avtale sikrer internasjonalt samarbeid om drift av autonome skip

Norge har signert en ny avtale med Storbritannia, Belgia, Danmark og Nederland for å legge til rette for bedre samarbeid om internasjonal drift av autonome skip.

Fiskeri- og havminister signerer ny avtale om internasjonalt samarbeid om drift av autonome skip
Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss. Foto: NFD

Formålet med avtalen er å forenkle driften av autonome skip i Nordsjøen, og sikre at de kan operere trygt innenfor de enkelte landenes nasjonale krav og rammer.

- Dette samarbeidet kan bidra til å etablere et nytt internasjonalt marked for norsk maritim næring. Norsk maritim næring ligger langt fremme i utvikling av autonome løsninger. Samarbeidet vil skape en arena for å videreutvikle effektive og sikre løsninger for autonom drift, og vil kunne spille en viktig rolle for våre maritime bedrifter i årene fremover, sier fiskeri- og havministeren Næss.

Sjøfartsdirektoratet mener avtalen er et godt rammeverk for felles tekniske standarder og løsninger.

- Vi vil sikre at Norge ligger i front når det gjelder ny teknologi i den maritime næringen. I tillegg er Norge en maritim stormakt, og da er samarbeidet med andre flaggstater med stor tyngde, slik som Storbritannia og Belgia, en fordel. Dette handler om fremtidens sjøfart. Når flere store sjøfartsnasjoner går sammen om å tilrettelegge og forenkle driften av autonome skip, blir forutsigbarheten også større for den maritime næringen, sier fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim.

Bakgrunn

Landene som har signert avtalen, forplikter seg til å utveksle kunnskap og informasjon om nasjonale aktiviteter og å følge en felles tilnærming til internasjonale MASS-operasjoner der det er hensiktsmessig.

Avtalen gjelder samarbeid om krav som skal stilles til autonome skip som opererer i Nordsjøbassenget, det vil si utenfor nasjonale farvann, slik at landene kan bli enige om felles tekniske standarder og løsninger for skipene i påvente av internasjonalt regelverk.

Der prosjekt og initiativ frem til nå har vært fartøy i nasjonal trafikk innenfor territorialfarvann,  er det nå flere pågående prosjekt som vurderer markedsmuligheter i nordsjøbassenget.  Utviklingen er spesielt drevet av eksisterende og forventede utbygninger innen havvind og utvikling av fartøy og driftskonsept for inspeksjon og vedlikehold av disse.

Avtalen er basert på eksisterende retningslinjer fra FNs sjøfartsorganisasjon, IMO, og EU. IMO har igangsatt et arbeid med å utvikle ikke-bindende regler for autonome lasteskip. Disse forventes å være ferdigstilt innen 2025. Norge deltar aktivt i dette arbeidet.