Nå kommer digitaliseringsdirektivet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I dag legges digitaliseringsdirektivet frem for Stortinget. Forslaget innebærer at det kan bli enklere å stifte og registrere selskaper på tvers av landegrenser i EØS. I tillegg foreslår regjeringen å balansere kostnadsfordelingen for bruk av Brønnøysundregistrenes tjenester bedre, og å fjerne krav om statsborgerskap for tillitsverv i selskaper.

– For norske bedrifter som ønsker å eksportere varene sine til andre land i Europa, vil flere digitale løsninger gjøre samhandlinger med Europa enklere, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Digitaliseringsdirektivet gjør det enda enklere å stifte og registrere aksjeselskaper elektronisk på tvers av landegrensene i EØS. I tillegg kommer det nye krav om saksbehandlingstid ved registrering av aksjeselskaper og utenlandske foretak (filial).

– Enklere løsninger gjør at bedrifter sparer både tid og penger, og heller kan bruke ressursene sine på å skape nye arbeidsplasser og øke verdiskapingen, sier Vestre.

Forslaget vil også legge enda mer til rette for offentliggjøring av selskapsopplysninger fra Brønnøysundregistrene, slik at alle skal ha god tilgang. Direktivet vil også gjøre det enklere å dele opplysninger mellom foretaksregistrene i EØS-statene.

Bedre kostnadsgrunnlag for gebyrer

Enkelte av de eksisterende gebyrene for bruk av Brønnøysundregistrenes tjenester er i dag overprisede. Regjeringen vil balansere dette bedre, og foreslår derfor en ny kostnadsfordeling mellom de ulike registrene.

– Vi legger opp til at brukerne av Brønnøysundregistrene kun betaler for de tjenestene de faktisk bruker. Samtidig vet vi at for enkelte kan et slikt gebyr være særlig belastende. Vi åpner derfor for at noen grupper kan unntas fra kravet om gebyr, sier næringsministeren.

Inntektene fra gebyrene vil dekke en andel av utgiftene til drift og vedlikehold ved de ulike registrene.

Fjerner krav om statsborgerskap

Etter dagens regler må daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer i selskapsformene AS, ASA og SA være bosatt i Norge. De kan også være bosatt i og statsborger av en EØS-stat eller Storbritannia. Den samme regelen gjelder for bedriftsforsamling. Nå foreslår regjeringen at kravet om statsborgerskap for slike tillitsverv fjernes.

– Dette vil gi selskapene mer fleksibilitet i valg av ledelse, samtidig som behovet myndigheter, kreditorer eller de ansatte har for tilgang på selskapets ledelse er ivaretatt, sier Jan Christian Vestre.

Forslagene betyr at daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer må være bosatt i en EØS-stat, Storbritannia eller Sveits. For selskaper som har bedriftsforsamling foreslås samme regel.

Faktaboks om digitaliseringsdirektivet, gebyrer og krav til bosted for selskapsledelsen

Digitaliseringsdirektivet

  1. Digitaliseringsdirektivet pålegger medlemsstatene å innføre et minimum av digitale prosesser og verktøy i registertjenesten, kortere saksbehandlingstid og større informasjonsflyt mellom foretaksregistrene i EØS-statene mv.
  2. Et sentralt formål med digitaliseringsdirektivet er å legge til rette for at det indre marked skal kunne fungere bedre.
  3. Det foreslås endringer i aksjeloven, allmennaksjeloven, enhetsregisterloven, foretaksregisterloven og regnskapsloven.

Brønnøysundregistrenes system for gebyrer

  1. Hoveddelen av tjenestene fra Brønnøysundregistrene er brukerfinansiert med gebyrer.
  2. Enkelte av de eksisterende gebyrene er overprisede, og regjeringen foreslår en endring for å etablere en bedre kostnadsfordeling mellom eksisterende registre.
  3. Det foreslås lovendringer i enhetsregisterloven og foretaksregisterloven.

Krav til bosted for selskapsledelsen i AS, ASA og SA

  1. Regjeringen foreslår å oppheve kravet til statsborgerskap, slik at det bare stilles krav til at daglig leder og minst halvparten av styrets/bedriftsforsamlingens medlemmer skal være bosatt i Norge, en EØS-stat, Storbritannia eller Sveits.
  2. Det foreslås endringer i aksjeloven, allmennaksjeloven og samvirkelova.

Proposisjonen finner du her.