Fjerner krav om statsborgerskap i ledelser og styrer i selskaper

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Fra 1. juli fjernes kravene til statsborgerskap for daglige ledere, styremedlemmer eller medlemmer av bedriftsforsamlingen som er bosatt utenfor Norge.

– Endringen vil gi selskapene mer fleksibilitet i valg av ledelse. Det vil fortsatt være et bostedskrav som sikrer at kreditorer, ansatte og andre berørte parter kan holde selskapets tillitspersoner ansvarlig, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Tidligere ble det stilt krav om at personer som er bosatt i en annen EØS-stat eller Storbritannia, også måtte være borger av en slik stat. Endringen innebærer at det ikke lenger stilles krav til nasjonalitet for personer bosatt utenfor Norge. Samtidig lovfestes at også bosted i Sveits vil oppfylle det nye bostedkravet.

Bostedkravet skal sikre at ledelsens oppholdssted ikke er til hinder for utøvelsen av vervet som daglig leder, styremedlem eller medlem av bedriftsforsamlingen. Det skal også sikre at erstatningskrav og straffedommer mot selskapsledelsen kan håndheves og fullbyrdes.

Stortinget vedtok lovendringen 5. juni.