Nærings- og fiskeridepartementet søker nye KOFA-medlemmer

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Nærings- og fiskeridepartementet inviterer alle interesserte til å melde seg eller foreslå kandidater til vervene som medlemmer i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

De nye medlemmene vil bli oppnevnt for perioden 1. juli 2023 til 30. juni 2027.

Kvalifikasjonskrav og sammensetning

KOFA skal bestå av høyt kvalifiserte jurister med god kompetanse innen praktisk tvisteløsning og regelverket om offentlige anskaffelser, fortrinnsvis dommere, advokater og personer fra akademia. Det vil bli lagt vekt på søkernes faglige dyktighet.

Kandidatene bør ha anledning til, og være motivert for, å ha vervet i hele perioden på fire år. De må også ha tilstrekkelig tid til å ivareta vervet. Dette innebærer å kunne delta på nemndsmøter ved telefonkonferanse ca. en mandag i måneden og å ferdigstille avgjørelsene den samme uken. Videre bør de delta på KOFAs årlige plenumsmøte, samt holde seg oppdatert på endringer som skjer i anskaffelsesregelverket. Vervet godtgjøres per sak.

Den endelige sammensetningen av KOFA må følge kravene i likestillings- og diskrimineringsloven § 28 om representasjon av begge kjønn i offentlige utvalg mv., og representere en tilfredsstillende geografisk spredning.

Prosedyre for utvelgelse av nye medlemmer

Departementet vil vurdere forslagene og innstille de best egnede som kandidater til vervene. Ved behov vil departementet aktivt søke etter personer for å sikre en balansert sammensetning av nemnda. Nemndas medlemmer oppnevnes av Kongen i statsråd.

Tidsfrist

Melding av eget kandidatur, eller forslag til kandidater, skal inneholde CV og beskrivelse av kvalifikasjonene til vedkommende, samt begrunnelse for hvorfor kandidaten er særlig egnet for vervet. Dette sendes til postmottak@nfd.dep.no innen 31. mars 2023.

Det gjøres oppmerksom på at navn på kandidater som har meldt sin interesse og foreslåtte kandidater kan bli gjenstand for offentlig innsyn.

Spørsmål om vervet kan rettes til:

Marie Wiersholm
Avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet
Telefon: 986 86 864

Anneline Vingsgård
Direktør i Klagenemds-sekretariatet
Telefon: 974 72 717.

Last ned invitasjonen i PDF