Nasjonal transportplan 2025–2036: Transportvirksomhetene med oppdaterte prioriteringer

– Arbeidet med ny NTP nærmer seg sluttspurten. Transportvirksomhetene har levert oppdaterte tall og prioriteringer i sin siste store NTP-leveranse. Nå er det opp til regjeringen å sørge for at NTP er tilpasset tiden vi lever i og møter utfordringene vi skal løse, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Her finner du leveransen fra transportvirksomhetene til frist 3. oktober 2023

Det bygges i hele landet. Store summer er bundet opp flere år framover i vei- og baneprosjekter og nye flyplasser. Samtidig har transportnettet mange flaskehalser og delstrekninger med lav standard. Mange steder går det ofte skred. Flere større transportårer leverer ikke godt nok på effektivitet, forutsigbarhet og trygghet. Regjeringens svar er en mer målrettet innsats på løsninger som raskest mulig gir god effekt:

Ta vare på og utbedre der vi kan – bygge nytt når det er nødvendig

– Vi skal ruste opp transportnettet. Vi skal ta bedre vare på det vi har, utbedre der vi kan og bygge nytt når vi må. Da får vi løst veldig mye mer, og mye raskere, sier Nygård.

Nye tall og nye vurderinger

– De nye vurderingene vi fikk i dag sørger for at tallgrunnlaget for regjeringens prioriteringsarbeid er mest mulig oppdatert. Det er uansett ikke slik at transportvirksomhetenes faglige innspill og forslag til prioriteringer er en fasit. Regjeringens transportpolitikk skal ta hensyn til både klimamål, naturvern, beredskap, en rettferdig fordeling av ressursene og ikke minst balansere innsatsen på samferdselsområdet opp mot tilstanden i norsk økonomi. Spørsmålene som vi vet mange har, vil først få sine svar når vi legger fram NTP 2025–2036 til våren, sier Nygård.

Regionvise møter i høst

I høst vil Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet ha regionvise møter med fylkeskommunene, de største byene, Sametinget og næringslivet.

Hensikten er å få innspill og diskutere utfordringer og prioriteringer når transportsystemet i landsdelene skal utvikles framover.

Her finner du leveransen fra transportvirksomhetene til frist 3. oktober 2023