NTP 2025–2036: Svar på oppdrag med frist 3. oktober 2023

Som del av arbeidet med NTP 2025–2036 har transportvirksomhetene fått flere oppdrag. Her finner du svar på ulike oppdrag med frist 3. oktober 2023 – blant annet oppdatert tallgrunnlag for prioriteringsoppdraget.

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har i arbeidet med Nasjonal transportplan 2025–2036 gitt transportvirksomhetene flere oppdrag, blant annet å foreslå prioriteringer av ressursbruken. Hovedfrist for prioriteringsoppdraget var 31. mars 2023.

Med frist 3. oktober 2023 fikk virksomhetene også i oppdrag å oversende et oppdatert tallgrunnlag for prioriteringene, herunder oppdaterte samfunnsøkonomiske beregninger. Med samme frist fikk virksomhetene også andre oppdrag, blant annet en oppdatert kartlegging av skredpunkt og tilstanden på fylkesveinettet.

Svar på oppdragene med frist 3. oktober 2023

Felles leveranse fra transportvirksomhetene

Leveranse fra Statens vegvesen

Leveranse fra Nye Veier

Leveranse fra Jernbanedirektoratet og Bane NOR

Leveranse fra Kystverket

Leveranse fra Avinor

Alle dokumenter er i PDF-format

Rettede versjoner publisert:

  • Jernbanedirektoratet/Bane NOR - hovedrapport - 04.06.2024: Oppdatert 13. mai 2024 med rettet kostnadsestimat for effektpakken Ny
    regiontogforbindelse Oslo-Hønefoss(-Bergen)
  • Statens vegvesen - hovedrapport - 13.10.2023
  • Statens vegvesen - supersider - 13.10.2023
  • Jerbanedirektoratet - kostnadstabell for alle tre rammer - 13.10.2023