Nettverkssamling for lærere ved Naturbruksskolenes forening

Naturbruksskolenes forening arrangerte samling for lærere på videregående som underviser på utdanningsprogrammet Naturbruk.

 • Takk for at jeg ble invitert hit i dag på nettverkssamling for lærere i naturbruk.
 • Jeg vil starte med å berømme Naturbruksskolenes forening for å arrangere en slik samling for lærerne i naturbruk over hele Og ikke minst at dere har med dere NMBU som arrangør.
 • Slike samlinger er gull verdt! Her bygges nettverk, man deler erfaringer, får faglig påfyll og har gode diskusjoner. Det er nyttig for dere som lærere, men også en forutsetning for å få best mulig undervisning og oppdatert kunnskap.
 • Dere har en utrolig viktig jobb for elevene hos dere er jo fremtiden vår. Og temaet dere underviser i; bærekraftig matproduksjon og skogforvaltning har vel aldri vært viktigere enn det det er i dag.
 • Å møte ungdommen topper listen av det jeg trives best med og blir inspirert av som landbruks- og matminister.
 • På Mære landbruksskole fikk jeg se forsøkene de har gjort i veksthus med bruk av fiskeavfall i gjødsel til salat. Øksnevad videregående skole diskuterte vi driftsformer og økonomi. Og for to uker siden var jeg på Sortland videregående skole der elevene viste meg det nye biogassanlegget.
 • Uten dere lærere hadde ikke disse elevene blitt så bevisste og kunnskapsrike som de er. Og uansett hvilke valg de tar senere, har dere gitt dem en grunnleggende kompetanse om bærekraftig ressursforvaltning og matproduksjon som de alltid kommer til å få bruk for.
 • I forbindelse med fagfornyelsen og det som blir omtalt som skolens «grunnlov» har jo bærekraft fått en sentral plass. Bærekraftig utvikling er et av tre tverrgående temaer som alle fag skal relateres til.
 • At dere har bærekraft som overskrift på en slik samling er jeg jo egentlig ikke overrasket over. Utdanninger innen skogbruk, jordbruk og akvakultur MÅ ha et bærekraftperspektiv.
 • Primærnæringene må produsere mest mulig effektivt og med minst mulig klimaavtrykk. Samtidig er nettopp disse næringene svaret på klimautfordringene.
 • Men bærekraft betyr ikke bare klima og miljø, det betyr også at det skal være økonomisk og sosialt bærekraftig. Det vil si at dere skal ta det inn i alle typer fag dere underviser i på naturbruk.
 • Det grønne skiftet krever oppdatert kunnskap innen agronomi, akvakultur, teknologi og digitalisering.
 • Vi trenger praktikerne og vi trenger «forskerne med reagensglass», og vi trenger de med en god kombinasjon av både teori og praksis.
Landbruks- og matministeren taler til Naturbruksskolenes forening.
Landbruks- og matminister Sandra Borch taler til Naturbruksskolenes forening. Foto: Landbruks- og matdepartementet
 • Som landbruks- og matminister er jeg mest opptatt av landbrukets bidrag. Landbruket er langt fremme på mange områder, men vi må legge til rette for oppdatering og sikre videre rekruttering av dyktige folk.
 • Det bør være samsvar mellom hva studentene etterspør av utdanningstilbud, innholdet i utdanningene og hva næringene etterspør av kompetanse.
 • Denne regjeringen er opptatt av å bedre og gjennomgå landbruksutdanningen på alle nivåer, dette ligger også i Hurdalsplattformen.
 • Vi trenger folk med kompetanse fra ulike utdanninger og med ulik praktisk og teoretisk kunnskap. Hvis vi tar skog som eksempel, vi trenger eks skogsoperatøren med fagbrev fra naturbruksutdanningen,  samtidig som vi trenger forskeren med doktorgrad innen f.eks fjernmåling eller tregenetikk.
 • På samme måte trenger vi gartnerkompetansen på videregående nivå og masterutdanningen og forskerutdanningen i for eksempel plantehelse på NMBU. Endret klima- og produksjonsforhold vil føre til at slik kompetanse vil bli mer og mer etterspurt.
 • Ambisjonen som ligger i Hurdalsplattformen er derfor også å se på hele utdanningsløpet, og sammenhengen mellom utdanningsnivåene.
 • Før sommeren tok jeg derfor initiativ til en samling hos oss i Landbruks- og matdepartementet der ulike utdanningsinstitusjoner og næringsaktører i landbrukssektoren møttes. Formålet var å diskutere rekrutterings­utfordringer til landbruksutdanningene og rekruttering av kandidater til næringen.
 • Men like viktig var det å se på hvilke muligheter som ligger i et tettere samarbeid mellom de ulike aktørene i sektoren.
 • Derfor er jeg jo veldig glad for initiativet til dette arrangementet, som jo nettopp er et samarbeid mellom Naturbruksskolenes forening og NMBU.
 • Dette er jo selve kjernen for hvordan det bør arbeides med rekruttering.
 • Mange ungdommer kjenner ikke til alle mulighetene som ligger i høyere utdanning innen landbruk. I tillegg er det slik at de som tenker at de ønsker seg en master gjerne tror at det beste er et av de «standard» studie­forberedende utdanningsprogrammene.
 • Mange vet ikke at man kan ta et fagbrev og deretter ett år påbygg, eller slik mange gjør hos dere; tar studieforberedende Vg3 naturbruk. Etter det kan man starte på en bachelor, blant annet på NMBU.
 • Denne regjeringen er veldig opptatt av å løfte utdanningene både på yrkesfag- og fagskole-nivå. Det er derfor flott å se at det har vært en økning i antall søkere til naturbruk de siste årene. Det gledelige i år var at selv om det totale antall søkere til videregående skole gikk ned, så gikk økte søkertallene til Vg1 naturbruk.
 • Men det er liten nedgang i landbruksfag på Vg 2 og Vg3. Dette vil jeg gjerne se at snur seg igjen. Jeg håper også at antall søkere til plantefag og husdyrfag på NMBU går opp.
 • Som dere forstår, har jeg store forventninger til samarbeidet mellom dere!
 • For at vi skal få dekket kompetansebehovet i landbruket må det samarbeides oppover og nedover i utdanningssystemet og på tvers i sektoren.
 • I årets jordbruksoppgjør satte vi av midler til rekruttering- og kompetansetiltak, og til voksenagronomen. Voksenagronomen viser seg å være en suksess og godt eksempel på livslang læring.
 • Jeg tror det også har stor verdi at mange av dere lærere også underviser på voksenagronomen. Det er en god måte å være i kontakt med næringen på.
 • Jeg håper samlingen fører til faglig påfyll, forslag til mer samarbeid og et utvidet nettverk, som dere tar med dere tilbake til den viktige jobben dere gjør for å utdanne unge, og voksne, - for ei grønn fremtid.
 • Lykke til!
Landbruks- og matminister Sandra Borch m sammen med arrangører fra Naturbruksskolenes forening og NMBU.
Landbruks- og matminister Sandra Borch m sammen med arrangører fra Naturbruksskolenes forening og NMBU. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Fra salen.
Det var stor oppslutning om samlingen. Foto: Landbruks- og matdepartementet