Norden skal stå sammen når kriser rammer

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

De nordiske landene samt Færøyene, Grønland og Åland skal styrke samarbeidet i krisetider. Det slår de nordiske samarbeidsministrene fast i en erklæring som de vedtar når de møtes i Halden 27.-28. juni.

I erklæringen sies det blant annet at samarbeidsministrene har et viktig ansvar for å fremme det nordiske perspektivet, både mellom landene og internt i egen regjering, og å tydeliggjøre utfordringer og muligheter, ikke minst i en krisesituasjon.

Når en krise rammer, skal samarbeidsministrene i henhold til erklæringen møtes for å sørge for at det tas hensyn til nordiske perspektiver før det fattes nasjonale vedtak.

Samarbeidsministrene skal også bidra til en rask og god kommunikasjon og informasjonsutveksling, slik at man i så høy grad som mulig begrenser negative konsekvenser av vedtak som fattes som del av krisehåndteringen.

Gruppebilde
De nordiske samarbeidsministrene samlet i Halden. Foto: Siri Svendsen / UD

Viktig å stå sammen

– Pandemien har vist hvor viktig det er at landene våre står sammen i kriser. På flere områder fungerte det nordiske samarbeidet godt gjennom krisen, men pandemien stilte oss også overfor mange nye utfordringer. Nå er det viktig at vi drar lærdom av alle disse erfaringene, både de positive og de negative. Innbyggerne i Norden har tydelig vist at de vil se et sterkere nordisk samarbeid innenfor blant annet kriseberedskap, og det budskapet tar vi på alvor, sier Norges nordiske samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim, som er leder for de nordiske samarbeidsministrene i 2022.

Koronapandemien viste at de nordiske landene til tross for tett samarbeid ikke kan ta de åpne samfunnene og grensene for gitt.

I alle nordiske land innførte man omfattende tiltak for å verne liv og helse. Landene valgte å håndtere pandemien på forskjellige måter, og restriksjoner for den frie bevegeligheten mellom landene påvirket mange menneskers liv, spesielt i grenseområdene.Samarbeidsministrene understreker i erklæringen at man har et spesielt ansvar for situasjonen i grenseområdene, der folk lever sine liv på tvers av landegrensene.

I erklæringen henvises det til at de nordiske landene i lys av erfaringene fra pandemien nå jobber på flere områder for å styrke samarbeidet om kriseberedskap og krisehåndtering. Det er de nasjonale myndighetene i de enkelte sektorene som har hovedansvaret for dette, men de nordiske samarbeidsministrene, som har ansvaret for å lede og samordne det nordiske samarbeidet, følger arbeidet tett.

En erklæring for visjonen

Med erklæringen vil ministrene bidra til å oppnå målene i den nordiske visjonen at Norden skal være verdens mest bærekraftige og integrerte region i 2030. Den er i tråd med de nordiske statsministrenes erklæring fra november 2021, der budskapet også var at samarbeidet om kriseberedskap skal styrkes.

Samarbeidsministrene møtes i Halden, som ligger rett ved grensen mellom Norge og Sverige, 27.-28. juni. I løpet av de to dagene skal ministrene avholde blant annet et møte med det nordiske Grensehinderrådet, som arbeider for fri bevegelighet i Norden. Grensehinderrådet er et politisk utnevnt, men uavhengig organ som ble etablert i 2014 etter initiativ fra de nordiske statsministrene.