Invitasjon:

Nordisk fagkonferanse om havforvaltning og klimaendringer

Konferansen vil særlig rette søkelyset på Skagerrak og hvordan erfaringene fra Østersjøen kan motivere bedre samarbeid om miljø og bærekraft i Skagerrak.

18. oktober 2022, kl 09:00 – 15:30:  Miljødirektoratet (Grensesvingen 7), Helsfyr, Oslo

Nordisk ministerråd har som visjon at Norden skal være verdens mest bærekraftige og intergrerte region innen 2030. Det nordiske visjonsprosjektet Havforvaltning og klima inviterer forskere, forvaltere og interesseorganisasjoner fra hele Norden for å få mer kunnskap om og drøfte hva klimaendringer betyr for miljø, sjømatproduksjon og annen næringsvirksomhet i våre hav- og kystområder og hvilke konsekvenser dette bør ha for framtidig forvaltning.

Konferansen markerer oppstart av Visjonsprosjektet Havforvaltning og klima under Nordisk ministerråd som vil gå fram til utgangen av 2024. Det overordnete målet for visjonsprosjektet er å styrke kunnskapsgrunnlag og samarbeid om hvordan klimaendringene og havforsuring i nordiske havområder kan innarbeides i en helhetlig, bærekraftig og økosystembasert forvaltning. Norge har i 2022 formannskapet i Nordisk ministerråd.

08:30

Registrering og kaffe

09:00

Del I Velkommen til konferansen

 

Åpning 

- Ved konferansier Erik Aasheim

 

Krafttak for Nordiske havområder

- Maria Varteressian, politisk rådgiver, Klima- og miljødepartementet

 

Skagerrak, et økosystem i endring – et historisk perspektiv

- Bjørn Strandli, tidligere nasjonalparkforvalter i Færder nasjonalpark

09:30

Del II Situasjonsbeskrivelse – hvordan står det til i nordiske havområder og hvordan påvirkes de?

 

Klimaendringer i nordiske havområder og effekter på viktige fiskebestander

- Geir Ottersen, Havforskningsinstituttet

 

Miljøtilstand og påvirkning i et klimaperspektiv

- Carl André, Gøteborgs universitet

 

Kaffepause

 

Baltic sea - tranfer of experience to Skagerrak 

- Jannica Haldin, HELCOM 

10:50

Spørsmål til innleggene 

11:00

Del III Naturbaserte løsninger og restaurering av marint biomangfold

 

Marine karbonlager, effekten av nettverk av marine bevaringsområder

- Kjelle Magnus Norderhaug, Havforskningsinstituttet

 

Restaurering av marine økosystem -  EU-prosjektet CLIMAREST

- Ida Beathe Øverjordet, SINTEF Ocean

 

Nullfiske i Kattegat

- Håkan Wennhage, Sveriges Lantbruksuniversitet 

 

Restaurering av danske stenrev

- Josianne Støttrup, Danmarks tekniske universitet

 

Hummerreservater

- Even Moland, Havforskningsinstituttet

12:05

Spørsmål til innleggene 

12:15

Lunsj

13:00

Del IV Grønn omstilling og arealbruk

 

Mulige omstillinger i sjømatproduksjonen under nye klimabetingelser

- Mikael van Deurs, Danmark tekniske universietet 

 

Havvind og sameksistens

- Per Olsson, Havs- och vattenmyndigheten

 

Øresund og effekter av trålforbudet

- Ulf Bergström, Svergies Lantbruksuniversitet

13.50

Spørsmål til innleggene 

14:00

Kaffepause

14:15

Del V Panelsamtale og avslutning                                                                               

 

Panelsamtale: Hva bør forvaltningen gjøre?

- Paneldeltakere: Fredrik Myhre, WWF, Maria Pettersvik Arvnes, Norges Fiskarlag, Even Moland, Havforskningsinstituttet, Per Olsson, Havs- och vattenmyndigheten, Jannica Haldin, HELCOM
- Moderert av Erik Aasheim

15:20

Avslutning

Konferansen vil også bli strømmet på nett, for dem som ikke har anledning til å delta fysisk. Lenke til videooverføringen vil bli publisert på denne nettsiden. Mer informasjon om arrangementet og program her

Påmeldingsfrist for fysisk deltagelse (grunnet matbestilling): innen 3. oktober

Påmelding - konferanse om havforvaltning og klima:

Arrangør:
Klima- og miljødepartementet i Norge

Kontakt:
Spørsmål om konferansen kan rettes til Hanne-Grete Nilsen, Klima- og miljødepartementet, Hanne-Grete.Nilsen@kld.dep.no ,  telefon +47 481 72 702