Noreg trappar opp Ukraina-støtta til norske organisasjonar

Noreg gir no ein milliard kroner til Norges Røde Kors, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Caritas Norge, Redd Barna og den sivile beredskapsstyrken NORCAP.

– Ukrainarane går no ein ny, kald krigsvinter i møte. Nærmare 18 millionar menneske treng humanitær hjelp. Den brutale russiske angrepskrigen mot det ukrainske folket held fram med full styrke, seier utanriksminister Espen Barth Eide.

Utanriksministeren understrekar at Noreg, i tråd med Nansen-programmet for Ukraina, vil halde fram med å gi nødhjelp og vern til millionar av ukrainarar som lever under svært krevjande forhold.

Hjelpa skal mellom anna gå til å sikre dei som mistar heimane sine, stader å bu, til mat, vatn og sanitærforhold. Pengane skal òg gå til utdanning, helsehjelp og psykososial støtte, og dessutan til vern av sivile. Noreg trappar òg opp innsatsen for rydding av miner og eksplosiv.

Dei norske humanitære partnarane våre gjer ein uvurderleg jobb med å få nødhjelpa fram. Samarbeidet med  ukrainske partnarar, gjer òg Ukraina meir motstandsdyktig og hindrar ei ytterlegare forverring av den humanitære situasjonen, seier utanriksminister Barth Eide.

FN anslår at om lag 18 millionar menneske i Ukraina har behov for humanitær hjelp. Rundt fem millionar menneske er internt fordrivne, og meir enn 6,2 millionar menneske har forlate Ukraina og søkt tilflukt i andre land som følgje av Russlands krigføring.

Noreg er blant dei største givarane i verda av humanitær hjelp. Sidan Russlands fullskala angrep på Ukraina i februar 2022 har Noreg bidrege med over 4,5 milliardar kroner i humanitær støtte til Ukraina og flyktningrespons i naboland. Den humanitære hjelpa er kanalisert gjennom FN, Røde Kors-rørsla, og dessutan norske og internasjonale humanitære organisasjonar.  

Dei norske humanitære organisasjonane som no får ytterlegare støtte, har fleirårige strategiske partnarskapsavtalar med UD. Midlane blir gitt gjennom det fleirårige Nansen-programmet for Ukraina som blir forvalta av Norad.