Norge inn i multilateralt militært romsamarbeid

Norge er invitert inn i Combined Space Operations (CSpO). CSpO er et eksklusivt partnerskap som har som mål å opprettholde handlefrihet i det ytre rom. Norge har kommet langt med militært arbeid i romdomenet gjennom utviklingen av kompetanse og teknologi, samt en gunstig geografisk plassering. Sp/Ap-regjeringen har satset særskilt på Andøya Spaceport for å bevare og utvikle mulighetene i romdomenet militært. Norge er derfor en attraktiv samarbeidspartner for nasjonene i partnerskapet.

– Evner i romdomenet er viktig for å opprettholde nasjonal kontroll og handlefrihet i våre nærområder. De nordlige polarområdene/Andøya har en unik beliggenhet når det gjelder tilgangen til det ytre rom. Derfor har Andøya Spaceport blitt løftet frem av Sp/Ap-regjeringen i årets budsjett. Jeg er derfor svært tilfreds med at Norge nå inviteres inn blant de store allierte romnasjonene, sier forsvarsminister Bjørn Arid Gram (Sp).

Forsvarsminister Gram signerer raketten som skal skytes opp fra Andøya Spaceport
Forsvarsminister Gram signerer raketten som skal skytes opp fra Andøya Spaceport Foto: Lars Gjemble, Forsvarsdepartementet

Rombaserte tjenester står sentralt i militære operasjoner og blir en stadig viktigere komponent i samarbeidet med allierte, partnere, og i NATO-fellesskapet.

Antall satellitter øker raskt, og sikkerhetsmarginene blir mindre når satellittene blir flere. Det pågår en rivalisering i rommet og uansvarlig adferd kan medføre en ikke bærekraftig bruk av dette domenet, noe som reduserer sikkerheten og motstandskraften i militære oppdrag og som reduserer vår mulighet til å unngå konflikter. Vi trenger derfor å jobbe frem løsninger som gjør at vår motstandskraft øker og bidra til at alle nasjoner opptrer ansvarlig.

Bygger kompetanse på Andøya

Norge utvikler seg som romnasjon ved å bygge kompetanse, teknologi og kapasiteter på både sivil og militær side. Det er planlagt å etablere flere satellitter de nærmeste årene, og vi ligger langt fremme i alliert sammenheng i utviklingen av militære romoperasjoner. Forsvarets romoperasjonssenter ble etablert i 2022. Sp/Ap-regjeringens satsing på Andøya Spaceport sikrer en sivil og militær egenevne og er et nasjonalt bidrag i en alliert romsatsning for å sikre tilgangen til det ytre rom.

– Det vi gjør i romdomenet skal opprettholde og styrke evne til kommunikasjon og navigasjon i hele Forsvarets operasjonsområde, og dermed bidra med overvåking av norske interesseområder. Arbeid med det ytre rom får derfor stadig økende betydning for Forsvarets evne til å operere og for fellesoperasjoner med allierte, sier forsvarsministeren.

I en framtidig sikkerhetspolitisk krise eller væpnet konflikt kan satellitter bli utsatt for sabotasje og militære anslag. Ved bortfall av satellitter vil det være tidskritisk for Forsvarets og alliertes operative evne raskt å kunne plassere nye satellitter i bane for både å erstatte tapte kapasiteter og å supplere eksisterende kapasiteter.

Andøya Spaceport kan derfor etter hvert bli en strategisk ressurs og viktig kapabilitet for både sivil og militær oppskyting av satellitter fra Europa. Andøya Spaceport vil dermed også bli en viktig nasjonal evne og nasjonalt bidrag i alliert romsatsing i rammen av NATO.

Den sikkerhetspolitiske utviklingen tilsier at det er av avgjørende betydning for Norge at NATO har den nødvendige evnen til avskrekking og forsvar for å ivareta kollektivt forsvar av medlemslandene.

– Evne til å opprettholde sikker bruk og uhindret tilgang til verdensrommet er en viktig del av NATO avskrekkingsstrategi. En evne til raskt å kunne erstatte tapte satellitter bidrar derfor til at en potensiell motstander blir avskrekket fra å prøve å ramme medlemslandenes satellitter. Vår satsing på Andøya Spaceport vil derfor bidra til en tryggere verden og redusere risikoen for at en konflikt utspiller seg i verdensrommet.  I tiden fremover forventes det en meget stor vekst i antall sivile men også militære satellitter som skytes opp, sier Gram.

 

Fakta

CSpO-initiativet er et partnerskap som søker å generere og forbedre mulighetene for samarbeid, koordinering og interoperabilitet for å opprettholde handlingsfrihet i det ytre rom, optimalisere ressurser, forbedre sikkerhet og motstandskraft i militære oppdrag og avskrekke konflikter.

Combined Space Operations (CSpO)
Combined Space Operations (CSpO)

Siden 2020 har samarbeidet inkludert forsvarsledere fra Australia, Canada, Frankrike, Tyskland, New Zealand, Storbritannia og USA. I desember 2023 var alle meget glad for å ha invitert med representanter fra Italia, Japan og Norge til å delta initiativet for å diskutere muligheter for å fremme multilateralt samarbeid og informasjonsdeling om temaer innen romsikkerhet. Tyskland var vertskap for møte i CSpO 6-7 desember 2023 i Berlin der representanter fra Forsvarsdepartementet og Forsvaret deltok.

Deltakerne har understreket behovet for å fortsette å fremme en regelbasert internasjonal orden og ansvarlig adferd i rommet, samtidig som de i samarbeidet diskuterer utfordringer for sikkerheten til romrelaterte operasjoner. Alle som var tilstede gjennomgikk og godkjente "CSpO Vision 2031", som skisserer initiativets overordnede formål og fremhever veiledende prinsipper, inkludert: frihet til bruk av det ytre rom, ansvarlig og bærekraftig bruk av det ytre rom, partnerskap samtidig som alle anerkjenner suverenitet og opprettholdelse av internasjonal lov.

Disse veiledende prinsippene vil fortsette å styre initiativets aktiviteter og støttes av flere innsatslinjer, fra utvikling og drift av robuste, interoperable arkitekturer til å fremme ansvarlig militær atferd i det ytre rom og deling av etterretning og informasjon, alt som bidrar til søken etter et trygt, sikkert, og bærekraftig romdomene.