Norgesmodellen:

Tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Regjeringen innfører strengere seriøsitetsbestemmelser i renholdsbransjen og i bygge-og anleggsnæringen. Målet er å bekjempe arbeidslivskriminalitet, som skaper problemer for arbeidstakere som blir utnyttet og seriøse bedrifter som blir utkonkurrert av kriminelle aktører.

Bilde av prosjektdirektør Per Roger Johansen, Næringsminister Jan Christian Vestre, arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og byådsleder Raymond Johansen.
Næringsminister Jan Christian Vestre og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen lanserte i dag fase en av Norgesmodellen. Med seg hadde de prosjektdirektør i Statsbygg, Per Roger Johansen, og byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen. Foto: AID / Anette Holth Hansen.

– Staten har en enorm innkjøpsmakt. Årlig kjøper det offentlige varer og tjenester for rundt 740 milliarder kroner. Vi vil at det offentlige skal bruke innkjøpsmakten til å stille strengere krav til offentlige oppdragsgivere og leverandører. Da kan hver skattekrone som brukes på offentlige innkjøp bidra til et mer seriøst arbeidsliv. Vi heier på de seriøse aktørene, som vi vet det er helt klart flest av. Tiltakene våre vil sikre like spilleregler for de seriøse aktørene og hindre sosial dumping, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Nye seriøsitetskrav for bygg, anlegg og renhold

Norgesmodellen skal fremme det trygge og seriøse arbeidslivet og bevare den norske arbeidslivsmodellen. I vinter sendte regjeringen på høring forslag til nye seriøsitetskrav innenfor bygg, anlegg og renhold.

– Vi ser at det fortsatt er store utfordringer med arbeidslivskriminalitet i enkelte bransjer. Vi vet blant annet at det forekommer underbetaling i bygge- og anleggsbransjen og ulovlige lønns- og arbeidsvilkår i renholdsbransjen. Reglene som nå innføres vil fremme seriøsitet særlig i disse bransjene, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

– I tillegg arbeider regjeringen videre med muligheten for å kreve betaling via bank også for annet enn lønn og annen godtgjørelse, sier Vestre.

Her er kravene som innføres for bygge- og anleggsnæringen og renholdsbransjen

  • Endringer i anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften: Offentlig oppdragsgiver skal stille kontraktsvilkår om betaling av lønn og annen godtgjørelse via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling
  • Endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter: Offentlig oppdragsgiver skal stille krav om etterlevelse av reglene om obligatorisk tjenestepensjon og HMS-kort, og kontrollere at de følges opp
  • Endringer i byggherreforskriften: Nye krav til språkferdigheter og informasjonsplikt i bygge- og anleggsbransjen for å ivareta HMS og sikkerhetshensyn, og krav til kontraktsvilkår om dette.

Regelverksendringene trer i kraft 1. januar 2024. 

Lanserer veileder for kontraktsoppfølging

I en undersøkelse fra 2023 peker Riksrevisjonen på at mangelfull kontraktsoppfølging kan være et problem i offentlige anskaffelser.

– Oppfølgingen av kontraktene er helt avgjørende. Hvis oppdragsgivere stiller strenge seriøsitetskrav, men ikke følger opp leverandørene, kan oppdragsgivere risikere å inngå kontrakter med useriøse leverandører. Vi har lyttet til innspillene i høringen fra oppdragsgivere som ønsket ressurser og kompetanse til kontraktsoppfølging. Regjeringen er opptatt av at vi ikke bare skal innføre nye krav til oppdragsgiverne, men også gi dem verktøy som de faktisk kan bruke, sier Vestre.

Dette er bakgrunnen for at Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har utviklet en beste praksis for kontraktsoppfølging. Veilederen gjør det enklere for oppdragsgiverne å kontrollere at kravene de stiller overholdes. DFØ publiserer veilederen i slutten av august.

Neste steg: Vurderer å utvide oppsigelsesretten

Regjeringen jobber videre med neste fase av Norgesmodellen, og vurderer en rekke tiltak i samarbeid med partene i arbeidslivet.

– Vi ser på flere mulige regelverksendringer. Vi vurderer for eksempel å utvide oppsigelsesretten slik at oppdragsgiver i større grad kan si opp kontrakter som bidrar til arbeidslivskriminalitet. I tillegg jobber vi med å støtte opp under oppdragsgivernes oppfølging av kontrakter, med bedre veiledning og flere digitale verktøy, sier Mjøs Persen.

Fakta om Norgesmodellen:

  • Norgesmodellen ble varslet av regjeringen Støre i Hurdalsplattformen.
  • Arbeidet med Norgesmodellen er en viktig del av regjeringens innsats for å fremme det trygge og seriøse arbeidslivet, og bevare den norske arbeidslivsmodellen.
  • I arbeidet med Norgesmodellen hentes det blant annet inspirasjon fra eksisterende innkjøpsmodeller som statlige, fylkeskommunale og kommunale oppdragsgivere anvender i offentlige anskaffelser.
  • Norgesmodellen innføres i flere faser. Første fase ble lagt fram i høringsnotat 4. november 2022.

Følg arbeidet med Norgesmodellen her.