Norsk økonomi er på rett vei

Et av regjeringens fremste mål er å få norsk økonomi trygt gjennom perioden med høy inflasjon uten en stor økning i arbeidsledigheten. Utsiktene for å klare det er gode. Prisveksten er på vei ned, både i Norge og i verden rundt oss, rentetoppen ser ut til å være nådd og ledigheten ser ut til å holde seg godt under gjennomsnittet fra de to siste tiårene.

– Mange har merket de krevende årene vi har vært gjennom, men nå ser det ut som ting skal snu. Vi jobber for og tror at 2024 og 2025 blir lysere for folk, og at folk flest vil oppleve økt kjøpekraft igjen. Det er en oppfatning vi deler med fagfolkene i Norges Bank og SSB, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

De siste årene har mange nordmenn opplevd at lønnsveksten er blitt spist opp av høyere renter og priser. Signalene fra sentralbankene, både fra Norges Bank og hos våre viktigste handelspartnere, er at rentetoppen er nådd. Det er også utsikter til at lønningene kan stige mer enn prisene i år og til neste år.

– Vi har tatt mange tøffe politiske valg i perioden vi har vært gjennom, med mål om få Norge trygt gjennom en krevende tid. At prisveksten nå er på vei ned, er godt nytt. Vedvarende høy inflasjon er ikke bra for økonomien, eller folk. Når ledigheten samtidig ser ut til å holde seg lav, gjør vi ting riktig i den økonomiske politikken. Vi er på rett vei, sier finansministeren.

Anslagene i materialet til regjeringens budsjettkonferanse tilsier at veksten i norsk økonomi vil ta seg opp gjennom 2024, etter en periode med om lag nullvekst. Den registrerte arbeidsledigheten blir ifølge anslagene 2,0 prosent i 2024 og 2,1 prosent i 2025. Det er lavt i en historisk sammenheng.

– Nå starter regjeringen det viktige arbeidet med budsjettet for 2025. Det hviler et tungt ansvar på oss. Sikkerhetssituasjonen krever en stor satsing på forsvaret av Norge. Samtidig skal vi sikre gode velferdstjenester i hele Norge, og bidra til å hjelpe folk med hverdagsøkonomien. Regjeringens mål nummer én i den økonomiske politikken er at folk skal ha en jobb å gå til. Utviklingen i norsk økonomi legger et godt grunnlag for å lage et budsjett som møter de store utfordringene vi står overfor, sier Vedum.

Tabell 1 Hovedtall for norsk økonomi

   Prosentvis volumendring fra året før der annet ikke er angitt

 

Mrd. kroner1

 

 

Anslag

 

    2023

2023

2024

2025

  Privat konsum ...........................................

1 924,1

-0,7

1,1

2,0

  Offentlig konsum.......................................

1 124,8

3,6

1,8

..

  Bruttoinvesteringer i fast kapital...............

1 199,9

0,3

-1,9

-0,4

  Herav: Oljeutvinning og rørtransport........

215,9

10,5

7,2

-1,0

              Bedrifter i Fastlands-Norge.............

503,4

4,9

-2,5

-3,8

              Boliger.............................................

207,7

-15,6

-13,2

14,1

              Offentlig forvaltning........................

261,5

2,8

0,6

          ..    

  Etterspørsel fra Fastlands-Norge2..............

4 021,5

0,5

0,1

1,3

  Eksport.......................................................

2 419,6

1,4

2,4

3,8

  Herav: Råolje og naturgass........................

1 194,1

-1,1

0,1

4,3

              Eksport fra Fastlands-Norge…………

1 045,9

6,6

3,7

2,7

  Import........................................................

1 665,2

0,7

1,9

1,8

  Bruttonasjonalprodukt..............................

5 128,6

0,5

0,8

2,1

  Herav: Fastlands-Norge.............................

3 857,5

0,7

0,9

1,6

Andre nøkkeltall:

 

 

 

 

  Sysselsetting, vekst i personer...................

 

1,3

0,5

0,5

  Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)...............

 

3,6

3,8

3,9

  Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)…….

 

1,8

2,0

2,1

1 Foreløpige nasjonalregnskapstall i løpende priser.

2 Utenom lagerendring.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Nav og Finansdepartementet.