Norske posisjoner til CBAM

EU har vedtatt å innføre en Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), som innebærer å legge en ny betaling på importerte varer basert på utslipp fra produksjonen av varen. Regjeringen legger til grunn at CBAM ikke er EØS-relevant. Norge er derfor ikke rettslig forpliktet til å innføre dette systemet.

CBAM inngår i EUs klimapakke «klar-for-55». CBAM-forordningen ble vedtatt i EU før sommeren og vil gjelde for import av sement, jern og stål, aluminium, gjødsel, elektrisitet og hydrogen fra land utenfor EØS. CBAM vil også medføre stans i gratis tildeling av utslippskvoter i EUs kvotesystem. Målet med mekanismen er å unngå karbonlekkasje og bidra til å stimulere andre land til å redusere sine utslipp. CBAM skal fases gradvis inn fra og med 2026. EU arbeider fortsatt med å utforme detaljerte bestemmelser om hvordan regelverket skal gjennomføres og praktiseres.

Norske myndigheter vil vurdere om forordningen skal innlemmes i EØS-avtalen eller på annen måte gjennomføres i norsk rett. Norske myndigheter vil gå i dialog med EU og EFTA-landene om dette.

– Regjeringens utgangspunkt for dialogen med EU er at CBAM-forordningen i hovedsak gjelder relasjoner til tredjeland, og dermed faller utenfor EØS-avtalens virkeområde. Samtidig er vi opptatt av at norsk karbonprising skal redusere utslipp, ikke flytte dem til utlandet. Vi er derfor åpne for å diskutere løsninger på dette med EU, slik at vi kan ivareta norske virksomheters internasjonale konkurranseevne, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Om og hvordan CBAM innføres i Norge, vil blant annet avhenge av utfallet av dialogen mellom EU og EFTA-landene. Det er også viktig for Norge at dette kan gjøres uten at vi bryter våre forpliktelser under WTO avtalen og på en måte som ivaretar Norges handelspolitiske interesser.

– Regjeringen har ikke tatt endelig stilling til om CBAM skal innføres i Norge. CBAM reiser flere prinsipielle klima- og handelspolitiske spørsmål. Regjeringen er opptatt av å ivareta norske interesser overfor våre handelspartnere både i og utenfor EØS, sier finansministeren.

Les mer: