Nye forskningsprosjekter

Norske proteinkilder som alternativ til importert dyrefôr

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Styrene for forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har innvilget over 103 millioner kroner til ti nye forskningsprosjekt som har oppstart i 2023. Prosjektene skal blant annet bidra til økt utnyttelse av norske ressurser og mer bærekraftig matproduksjon

– Regjeringen ønsker å drive en politikk som skal bidra til mer matproduksjon på norske ressurser og økt selvforsyningsgrad. For å realisere dette trenger vi ny kunnskap om alternative norske proteinkilder til importert kraftfôr, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Styrene for forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har innvilget ti nye samarbeidsprosjekter på til sammen 103 millioner kroner. Midlene skal gå til forskningsprosjekter som bidrar til økt verdiskaping, lønnsomhet og bærekraft i hele landbrukets verdikjede, fra primærproduksjon via foredling og helt fram til forbruker. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Mer norsk proteinproduksjon er viktig for å øke selvforsyningen.
Mer norsk proteinproduksjon er viktig for å øke selvforsyningen. Foto: Torbjørn Tandberg

Soldatfluelarver: Potensiell kilde til protein

Det er tildelt midler til to prosjekter som kan bidra til økt utnyttelse av norske ressurser. Prosjektet «DetoxBug» skal forske på hvordan vi kan utnytte avfall fra både blå og grønn sektor som mat til soldatfluelarver i et sirkulærøkonomisk perspektiv. Soldatfluelarver er en potensiell kilde til protein til blant annet fôrindustrien, og prosjektet innehar derfor et stort verdiskapingspotensiale for begge næringer.

Økt proteinproduksjon fra norskprodusert bygg til husdyrfôr

Prosjektet «ProteinBar» har som hovedmål å frambringe nødvendig kunnskap og verktøy for å øke proteinproduksjonen og utnyttelsen av norskprodusert bygg i kraftfôret til norske husdyr.

Følgende prosjekter får tildelt midler fra 2023:

Prosjekt

Søker

Innvilget 1000 kr.

NxtBarr: Neste generasjon matvaremballasje, trefiberbasert emballasje med biobaserte barrierer mot vann, fett og oksygen

RISE PFI AS

15 000

DetoxBug: Biotransformasjon av mykotoksinkontaminert råmaterialer til verdifulle fôringredienser gjennom avgifting i insektslarver

Veterinærinstituttet

5 793

OPTINORFARM: Økonomisk og miljømessig optimering på norske gårdsbruk

Samfunns- og næringslivsforskning AS

10 843

Moove: Preparing Norwegian livestock against new threats: Implications of cattle movements for antimicrobial resistance and emerging diseases

NMBU

5 820

Protein bar: Økt proteinproduksjon fra norskprodusert bygg til fôr

NMBU

13 891

SUSWECO: Bærekraftig ugrasbekjempelse i korn ved å kombinere fangvekster og redskaper med minimal jordarbeiding

NMBU

7 700

Peat Free: Modifisert trefiber som et miljøvennlig dyrkingsmedium for det profesjonelle hagebruket

NMBU

14 793

JordbærSmak: En optimalisert moderne produksjonsteknologi for mer smakfulle norske jordbær

NIBIO

11 042

HybriGrowth: Hybrid, energyefficient farming by combined greenhouse and vertical growth

SINTEF Energi AS

8 400

FutuRaPS: Robotikktilpasset og datadrevet bringebærdyrkning for Norge, med fokus på vestnorske forhold

Høgskulen på Vestlandet

9 446

Finansierer forskning og innovasjon i hele verdikjeden i landbruks- og matområdet 

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri består av midler fra Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA). FFL-midlene finansierer forskning knyttet til produksjon av nærings- og nytelsesmidler, og fôrkorn til husdyr. I tillegg finansierer de de forskningsinstituttet Nofima sine strategiske forskningsprogrammer. JA-midlene avsettes årlig over jordbruksavtalen, og dekker forskning og utvikling med hovedvekt på anvendt kunnskap i hele landbrukets verdikjede.