Notifikasjon om videreføring av momsfritak for elbiler sendt til ESA

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansdepartementet har sendt en formell notifikasjon til ESA om forlengelse og endring av merverdiavgiftsfritaket for elbiler. Med ESAs godkjenning vil det endrede fritaket kunne videreføres ut 2024.

Merverdiavgiftsfritaket vil gjelde kjøp og leasing av elektriske personkjøretøy under kjøpsbeløp på 500 000 kroner. Fordi fritaket regnes som statsstøtte må det godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Uten godkjenning fra ESA vil det justerte fritaket være i strid med EØS-avtalen. Norge har tidligere fått godkjent merverdiavgiftsfritak for elbiler som lovlig statsstøtte ut 2022. Regjeringen har bedt ESA om at ordningen skal godkjennes for perioden 2023–2024.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er det foreslått å videreføre merverdiavgiftsfritaket etter 2022, men  at det skal betales merverdiavgift for kjøpsbeløp over 500 000 kroner. Dette er i tråd med budsjettforliket med SV om Revidert nasjonalbudsjett 2022 og endringen følger av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV om 2023-budsjettet.