NTP 2025–2036: Transportvirksomhetene skal gi faglig anbefaling om ressursbruk

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Transportvirksomhetene har nå fått oppdrag om å anbefale prioritering av ressursbruken i neste nasjonale transportplan. – Vi trenger mer enn noen gang en NTP som leverer gode og realistiske løsninger på transportbehovene framover, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Som varslet før sommeren, legger regjeringen fram ny Nasjonal transportplan allerede våren 2024, ett år tidligere enn vanlig rullering tilsier. Bakgrunnen er nye utfordringer som Norge står overfor, og at den gjeldende transportplanen ikke i tilstrekkelig grad er tilpasset disse.

– Vi gir nå transportvirksomhetene i oppdrag å forberede en faglig tilråding om ressursbruken i den nye transportplanen. Planen må være tilpasset Norges framtidige transportbehov, samtidig som de økonomiske rammene er mulig å følge opp, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Det er Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier og Statens vegvesen som har fått oppdraget av Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Nødvendig med effektiv ressursbruk

I oppdraget som nå er gitt, blir det vist til at Norge står overfor en ekstraordinær situasjon som følge av krigen i Ukraina, energikrisen, ettervirkninger av koronapandemien og stigende priser og renter. I virksomhetenes prioriteringsarbeid er det nødvendig å operere med et sett beregningstekniske økonomiske rammer. Det gis i oppdraget tre tekniske rammenivå, der én av rammene tilsvarer en videreføring av bevilgningene til de sentrale NTP-formålene i regjeringens forslag til 2023-budsjett. De to andre rammene er satt henholdsvis 10 prosent lavere og 10 prosent høyre enn en videreføring av 2023-budsjettet.

– Fordi vi tror det økonomiske handlingsrommet på statsbudsjettene framover blir trangere, må transportvirksomhetene foreslå prioriteringer av ressursbruken innenfor tilpassede rammenivåer. Det er viktig å understreke at de beregningstekniske rammene ikke på noen måte er fasiten for hvordan de endelige økonomiske rammene i neste NTP vil se ut. De endelige rammene og fordelingen av midlene er noe regjeringen vil gå i gang med å vurdere når de faglige rådene fra virksomhetene foreligger, sier Nygård.

Basert på samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Vurderingene av samfunnsøkonomisk lønnsomhet vil utgjøre et viktig faglig grunnlag for arbeidet med å utforme neste transportplan. Transportvirksomhetene blir i oppdraget bedt om å basere prioriteringene sine på vurderinger av lønnsomhet, hvor både prissatte og ikke-prissatte virkninger blir tatt hensyn til. I regjeringens senere beslutninger vil også andre hensyn kunne vektlegges.

Framover vil det bli viktigere å ta vare på og utnytte den eksisterende infrastrukturen og transporttilbudet bedre. Digitalisering og hensiktsmessig bruk av data vil spille en viktig rolle for å nå de transportpolitiske målene på en effektiv måte. Med et stadig trangere karbonbudsjett, hensyn til dyrket mark og økt press mot natur, er det viktig at virksomhetene viser hvordan prioriteringene kan legge til rette for at vi når Norges klima- og miljømål, går det fram av oppdraget som er gitt transportvirksomhetene.

Virksomhetene har i forberedelsene til neste nasjonale transportplan allerede gjort et omfattende arbeid med videreutvikling og oppdatering av samfunnsøkonomiske metoder og verktøy, blant annet knyttet til verdier for godstransport. Kunnskap om hvordan transportpolitikken kan understøtte økt eksport, omstilling og bruk av teknologi vil være viktige bidrag i arbeidet med Nasjonal transportplan 2025-2036.