Ny erstatningsordning for politifolk som skades under trening

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Fra 1. september 2022 vil ansatte og andre som gjør tjeneste for politiet få rett til full erstatning for skader som skjer under pålagt organisert trening.

– Vi får nå en mer forutsigbar yrkesskadedekning som er bedre tilpasset oppgavene i politiet. Dette regelverket vil hindre at ansatte i politiet får utfordringer med å få yrkesskadedekning for skader som skyldes operativ trening. Dette har vært ønsket av ansatte i politiet lenge, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Særordningen i politiloven skal fange opp skader som ikke dekkes etter de generelle reglene i yrkesskadeforsikringsloven.

– Politiets personell er utsatt for risiko under trening i politioperative disipliner. Trening er nødvendig for å sette politiet i stand til å håndtere risikofylte redningsoppdrag og maktutøvelse i form av for eksempel pågripelse. Det er derfor viktig at vi har fått på plass en erstatningsordning som sikrer erstatning under slik trening, sier justisministeren.

Erstatningsordningen vil dekke skader som skyldes pålagt, organisert trening og testing som inngår i sertifiserings- og vedlikeholdsprogram for innsatspersonell. Den vil også dekke skader som skyldes pålagt organisert trening, kursing eller øvelse på operative politioppgaver som omfatter elementer av maktbruk eller redningstjeneste, eller opptaksprøver for innsatspersonell.

Ordningen vil administreres av Statens pensjonskasse, og ha nær sammenheng med den vanlige behandlingen av samme skade etter yrkesskadeforsikringsloven. Erstatningen skal også utmåles som om skaden var en yrkesskade etter yrkesskadeforsikringsloven.

Regelverket, som den forrige regjeringen fremmet forslag om, trer i kraft 1. september 2022.

Endringer i politiloven (erstatning for skader som skyldes pålagt trening mv.)