Ny evaluering kartlegger hvordan tilskuddsordningen for sjøfolk bidrar til kompetanseoverføring fra sjø til land

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Den maritime næringen skaper store verdier i hele landet. Tilskuddsordningen bidrar til at vi sikrer norsk maritim kompetanse, rekruttering av norske sjøfolk og konkurransedyktige vilkår for rederier med skip under norsk flagg, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Oslo Economics har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet evaluert kompetanseoverføringen fra arbeidstakere omfattet av tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk, også kalt nettolønnsordningen. Det er første gang kompetanseoverføringen i ordningen er evaluert.

Evalueringen viser at omtrent 50 prosent av de som har vært til sjøs går videre til havbaserte næringer (maritim næring, petroleumsnæring og fisk- og oppdrett). Av disse igjen går om lag halvparten til landbasert maritim næring (rederi, verft, utstyrsprodusenter og andre leverandører innen maritime tjenester). Overgangen er høy blant overordnet mannskap, og lavere blant ansatte innen hotell og forpleining.

Les evalueringen her

Kompetanseoverføring

Ifølge evalueringen er kompetanseoverføringen størst fra tilskuddsmodellene for skip i NIS og lasteskip i NIS i utenriksfart. Overgangen til landbasert næring fra disse tilskuddsmodellene anslås å være i underkant av 70 prosent. Dette betyr at mange av arbeidstakerne omfattet av disse tilskuddsmodellene senere bidrar med sin sjøbaserte kompetanse i den maritime klyngen på land og i øvrige havbaserte næringer. I enkelte andre tilskuddsmodeller er kompetanseoverføringen mer begrenset.

– Tilskuddsordningen et viktig verktøy i den maritime politikken, og vi ønsker å styrke og målrette den. Vi tar med oss evalueringen inn i arbeidet med å utforme politikk på dette feltet, sier Skjæran.

Spørreundersøkelse

Funnene i evalueringen er basert på en spørreundersøkelse blant 541 tidligere sjøfolk som har gått i land. Samt intervjuer med 21 bedrifter i maritim næring og havnæringene ellers.

Oslo Economics vurderer den samlede kompetanseoverføringen som moderat, og skriver samtidig at det er vanskelig å vurdere den samlede måloppnåelsen og samfunnsøkonomisk nettovirkning av tilskuddsordningen for sjøfolk.

Fakta om tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk  (nettolønnsordningen): 

Ordningen kompenserer delvis for kostnadsulempen ved å sysselsette arbeidstakere fra Norge og de andre EØS-landene.

Sjøfartsdirektoratet forvalter ordningen på grunnlag av lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs, og forskrift og oppdragsbrev fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Tilskuddsordningen er regelstyrt og rettighetsbasert. Den omfatter arbeidstakere på skip registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Rederier kan søke om tilskudd på grunnlag av innbetalt forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift for tilskuddsberettiget mannskap.

Ordningen er utformet som åtte ulike tilskuddsmodeller med ulike vilkår og virkeområder:

  • generell tilskuddsmodell for arbeidstakere på skip i NOR
  • tilskudd for arbeidstakere på petroleumsskip i NOR
  • tilskudd for arbeidstakere på passasjerskip i utenriksfart i NOR
  • tilskudd for arbeidstakere på skip i NOR som betjener strekningen Bergen-Kirkenes
  • tilskudd for arbeidstakere på seilskip i NOR
  • generell tilskuddsmodell for arbeidstakere på skip i NIS
  • tilskudd for arbeidstakere på lasteskip i utenriksfart i NIS
  • tilskudd for arbeidstakere på konstruksjonsskip i NIS